Odnosi BiH i EU

Odnosi BiH i EU - ključni događaji

4.5.2009

   

Ključni događaji u odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije su:

 • April 1992.: Odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH kao nezavisne i suverene države.
 • Novembar 1995.: Dejtonski (Pariški) mirovni sporazum je zaustavio rat i uspostavio dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Federaciju BiH i Republiku Srpsku.
 • 1997.: Regionalni pristup, Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.
 • 1998.: Uspostavljanje EU/BiH Konsultativne radne grupe (Consultative Task Force-CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike.
 • Maj 1999.: Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process- SAP). Proces stabilizacije i pridruživanje nudi jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu 
  kao i ostalih pet zemalja regije u EU strukture.
 • Juni 1999.: Usaglašen Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, politički dokument kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalja regije evroatlanskim 
  integracijama, te jačanja regionalne saradnje. U Sarajevu je u julu 1999. godine održan Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a na kome je podržano i ozvaničeno 
  osnivanje Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.
 • Mart 2000.: Objavljivanje EU Mape puta (Road Map). Ovaj dokument uspostavlja 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi Studije 
  izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).
 • 2000: Uveden bescarinski pristup proizvoda iz Bosne i Hercegovine unutrašnjem tržištu Evropske unije (Autonomus Trade Measure – ATM).
 • Decembar 2000.: Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and 
  Stabilisation). Programa tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, BJR Makedoniji i Saveznoj Republici 
  Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora).
 • Septembar 2002.: Evropska komisija saopćila da su smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji ''suštinski ispunjene''.
 • Mart 2003.: Rad na Studiji izvodljivosti je počeo. Evropska komisija Vijeću ministara BiH uručila je upitnik od 346 pitanja, koja su pokrivala oblast ekonomskog i političkog uređenja BiH 
  te ostalih oblasti, koje su relevantne za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridurživanju.
 • Novembar 2003.: Evropska komisija donijela ocjenu Studije izvodljivosti. Studija izvodljivosti identificirala je 16 prioritetnih oblasti u kojima bi suštinski reformski napredak bio osnova 
  Evropskoj komisiji da preporuči Vijeću EU otvaranje pregovora sa BiH o Sporazumu o stabilizaciji i pridurživanju.
 • Mart 2004.: Evropska unija se odlučuje na prvo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom.
 • Oktobar 2005.: Evropska komisija dala preporuku Vijeću EU da otvori pregovore o SSP-u sa BiH.
 • Novembar 2005.: 25. novembra u Sarajevu su zvanično pokrenuti pregovori o SSP-u.
 • Januar 2006.: Održana Prva plenarna runda pregovora o SSP-u između EU i BiH i Prvi plenarni sastanak Praćenja procesa reformi (Reform Process Monitoring - RPM), koje zamjenjuje 
  Konsultativno radno tijelo.
 • Januar 2007.: Uspostavljen instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti, koje finansira Evropska komisija.
 • Novembar 2007.: Okončani tehnički pregovori o SSP-u, a parafiranje i potpisivanje zavisi od ispunjenja političkih uslova.
 • Decembar 2007.: 4. decembra parafiran SSP.
 • Februar 2008.: 20. februara potpisan Okvirni sporazum o pravilima saradnje za provedbu finansijske podrške Evropske komisije BiH u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć.
 • April 2008.: Stekli se politički uslovi za potpisivanje SSP.
 • Juni 2008. :  16. juna potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Juli 2008.:  1. jula stupa na snagu Privremeni sporazum (Interim Agreement).
 • Novembar 2008.: 6. novembra Predsjedništvo BiH ratificiralo SSP.
 • Ratifikacija SSP-a od strane zemalja članica:

 • 11. septembar 2008. - Estonija 
 • 22. oktobar. 2008. - Mađarska 
 • 10. mart 2009. - Slovenija 
 • 13. mart  2009. - Bugarska 
 • 17. mart 2009.  - Slovačka 
 • 07. april 2009.  - Finska
 • 04. maj 2009. - Litvanija 
 • 15. maj 2009. - Danska 
 • 04. juni 2009. - Irska 
 • 29. juni 2009. - Portugal
 • 02. juli 2009. - Kipar
 • 23. juli 2009. - Češka Republika
 • 14. avgust 2009. - Njemačka
 • 4. septembar 2009. - Austrija
 • 14. septembar 2009. - Švedska
 • 30. septembar 2009. - Holandija
 • 12. novembar 2009. - Latvija
 • 7. januar 2010. - Malta
 • 8. januar 2010. - Rumunija
 • 29. mart 2010. - Belgija
 • 7. april 2010. - Poljska
 • 20. april 2010. - Velika Britanija
 • 15. juni 2010. - Španija
 • 8. septembar 2010. - Italija
 • 20. septembar 2010. - Grčka
 • 22. decembar 2010. - Luksemburg
 • 10. februar 2011. - Francuska