Programi pomoći

FINANSIJSKI PROGRAMI

5.11.2010EU pruža konkretno usmjerenu finansijsku pomoć zemljama koje su kandidati i potencijalni kandidati i ograničenu pomoć novim državama članicama kako bi podržala njihove napore da pojačaju političke, ekonomske i institucionalne reforme. 

EVOLUCIJA PROGRAMA ZA POMOĆ 

Program PHARE se primjenjivao na zemlje koje su pristupale EU i zemlje koje su bili kandidati, prvenstveno uključujući mjere za jačanje institucija (sa pratećim investicijama) kao i mjere usmjerene na promociju ekonomske i socijalne kohezije.

Program ISPA je pružao pomoć u oblasti ekologije i transporta kroz investicije velikih razmjera i bio je u nadležnosti Generalne direkcije za regionalnu politiku.

Program SAPARD  je pomagao razvoj poljoprivrede i ruralnih područja i bio je u nadležnosti Generalne direkcije za poljoprivrrdu.

Program CARDS (Pomoć Zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji) je pojačao i naglasio ciljeve i mehanizme procesa stabilizacije i pridruživanja, koji je i dalje okvir politike  EU za zemlje Zapadnog Balkana, sve do njihovog konačnog prijema.


Svi ovi programi su sada zamijenjeni programom pod nazivom Instrument predpristupne pomoći    (Instrument for Pre-Accession Assistance IPA ). Projekti iz ranijih programa koji su u toku realizacije će biti nastavljeni. Sve buduće aktivnosti koje se odnose na predpristupni period će se realizovati u okviru ovog novog programa za pomoć.

Sada imaju tri glavna programa kojima Bosna i Hercegovina ima pristup i to su:

IPA

TAIEX

TWINNING

IPA – NOVI INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI NA SNAZI OD 2007. GODINE

EU je tokom vremena razvila širok spektar programa vanjske pomoći, što je rezultiralo složenim skupom od više od 30 različitih pravnih dokumenata. Potreba da se olakša postizanje koherentnosti i poboljša doslednost aktivnosti Evropske unije i postignu bolji rezultati i veći učinak sa raspoloživim sredstvima je navela Komisiju da predloži pojednostavljen okvir za vanjske aktivnosti u periodu 2007-2013. godina.


Zbog toga su osmišljeni novi (i malobrojniji) programi za vanjske odnose koji će obuhvatati, naročito, saradnju EU, kako sa zemljama u razvoju tako i sa industrijski razvijenim zemljama, politiku EU prema susjedima, proširenje EU i druge konkretne teme. Među tim novim, predloženim pravnim osnovama, Evropska komisija je Evropskom parlamentu i Vijeću  predstavila i Instrument predpristupne pomoći ( IPA).

Ciljevi i opseg programa IPA

Cilj programa IPA je da na raskršću vanjske pomoći i unutrašnje politike obezbijedi konretno usmjerenu pomoć zemljama koje su kandidati i potencijalni kandidati za prijem u članstvo Evropske unije.

Program IPA je zamijenio pet ranijih programa za pomoć u predpristupnom periodu, PHARE, ISPA, SAPARD, Program za Tursku i CARDS, i na taj način objedinio na jednoj pravnoj osnovi svu pomoć koja se pruža u predpristupnom periodu. Program IPA je takođe zamišljen tako da se bolje prilagodi raznim ciljevima i tempu napretka svakog korisnika na koga se odnosi tako što obezbjeđuje usmjerenu i efikasnu podršku prema datim potrebama i evolutivnom razvoju.

Program IPA će posebno pomoći da se ojačaju demokratske institucije i vladavina prava, reformiše javna uprava, sprovedu ekonomske reforme, unaprijedi poštovanje kako ljudskih prava tako i prava manjina i ravnopravnost polova, podrži razvoj građanskog društva i pojača regionalna saradnja i doprinijet će održivom razvoju i smanjenju siromaštva. Za zemlje kandidate postoji i dodatni cilj - usvajanje i ispunjavanje svih uslova za članstvo, dok će se od zemalja potencijalnih kandidata očekivati samo približavanje ovim uslovima.

 

Komponente programa IPA

 

 

Ko ima pravo na njih

·         Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija;

·         Regionalna i međudržavna saradnja;

 

Zemlje potencijalni kandidati i

zemlje kandidati

·         Regionalni razvoj;

·         Razvoj ljudskih resursa;

·         Razvoj ruralnih područja

 

Samo zemlje kandidati

Pomoć iz programa IPA

Da bi se postigli ciljevi svih zemalja na najefikasniji način, program IPA je sastavljen od pet raztličitih komponenti. Kao rezultat toga sve zemlje korisnice imaju pristup mjerama koje su slične prirode, ali su prilagođene njihovim uslovima upravljanja i posebno su u skladu sa njihovom stvarnom političkom, ekonomskom i administrativnom situacijom.

U slučaju zemalja kandidata, njima će biti dostupne mjere koje se odnose na regionalne ljudske resurse i razvoj ruralnih područja u okviru komponenti pod ovim nazivima, koje zemlju pripremaju da bude dio  jedinstvene EU i za realizaciju agrarnu politiku nakon prijema u EU. Ovo zahtijeva od zemlje da ima administrativne kapacitete i strukture koje mogu preuzeti odgovornost za upravljanje pomoći koju dobija. U slučaju zemalja potencijalnih kandidata, takve mjere će ostati u rukama Komisije, a biće realizovane kroz osnovnu komponentu programa, komponnetu koja se zove "pomoć u tranziciji i izgradnja institucija".

Što se tiče dodjeljivanja sredstava, u programu IPA je   obezbijeđen ukupan iznos od 11.468 miliona eura   za period od 2007-2013. godine. Komisija svake godine informiše Evropski parlament i Vijeće o svojim namjerama u vezi sa stavkama kompletnog portfelja. U tom cilju je uspostavljen finansijski okvir sa pokazateljima za više godina, i to za tri godine, po zemlji i po komponenti. Ova finansijska matrica  se revidira jednom godišnje i uključuje godišnji paket Komisije za proširenje, koji se svake jeseni predstavlja Vijeću i Evropskom parlamentu.

Realizacija pomoći iz programa IPA se obezbjeđuje kroz godišnje ili više-godišnje programe, kao što je definisano Pravilima Komisije o realizaciji programa IPA. Svi ovi programi su napravljeni nakon što su prvo napravljeni dokumenti sa planovima i pokazateljima za više godina, i to kao trogodišnja strategija za svaku zemlju, u kojima je Komisija predstavila glavne oblasti u kojima se vrši intervencija, kao i glavne prioritete.

TAIEX Program pod nazivom Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija (eng. skr. TAIEX) obezbjeđuje centralizovanu kratkoročnu tehničku pomoć u oblasti usklađivanja, primjene i izvršavanja zakonodavstva Evropske unije. Program TAIEX ima ulogu katalizatora i preko njega se usmjeravaju zahtjevi za pomoć kao i ulogu posrednika između zainteresovanih institucija i država članica pri davanju odgovarajuće usko usmjerene ekspertize koja je potrebna za rješavanje tačno definisanih pitanja u kratkom roku.


Usluge koje se trenutno pružaju u okviru programa TAIEX imaju formu seminara, radionica, stručnih i studijskih posjeta; edukacije, kolegijalne revizije i pomoći u vidu ocjenjivanja (Peer Review and Assessment type assistance), baza podataka i prevođenja. Zemlje korisnice pomoći iz programa TAIEX uključuju one sektore, kako javne tako i privatne, koje imaju ulogu u zemlji korisnici u preuzimanju, primjeni i izvršenju zakonodavstva EU. Kkao je zasnovana na potražnji, većina pomoći iz programa TAIEX odgovara na zahtijeve zemalja korisnica i država članica. Program TAIEX je takođe zasnovan na strategiji u smislu da se zahtjevi rješavaju u skladu sa prioritetima koje je odredila Komisija. Ovaj strateški pristup je takođe očit u određenom broju vlastitih inicijativa u okviru programa TAIEX.

TWINNING  Projekti iz Twinning programa podrazumijevaju slanje eksperta iz EU, koji se nazivaju stalni savjetnici Twinning programa (engl. skr. RTA), zemljama koje pristupaju EU, zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima, za konkretne projekte. Ovi savjetnici se stavljaju na raspolaganje najmanje na godinu dana da bi radili na nekom projektu u odgovarajućem ministarstvu u zemlji korisnici. Podršku im daje službenik na radnom mjestu višeg vođe projekta iz državne uprave države članice iz koje oni dolaze, koji je odgovoran za realizaciju projekta i koordinaciju zahtjeva iz države članice. Pored ovih savjetnika, upotrebljavaju se različita sredstva da se uspješno postigne cilj, uključujući povremeno angažovane stručnjake, edukaciju, usluge pismenog i usmenog prevođenja i specijalizovanu pomoć u informacionim tehnologijama.

Projekti iz Twinning programa su osmišljeni tako da daju konkretne rezultate u oblastima “acquis” u kojima se realizuju u zemlji korisnici na osnovu prioritetnih oblasti koje su kao takve proglašene u toku praćenja proširenja EU i pripremanja redovnih izvještaja. U ovim projektima se ne samo pruža tehnička i administrativna pomoć, nego se takođe pomaže izgradnja dugoročnih odnosa izmedu postojećih i budućih država članica i dovode sve zemlje korisnice u širi kontakt sa različitim praksama unutar EU.