Odnosi BiH i EU

Hronologija odnosa BiH i EU

Ključni događaji u odnosima Bosne i Hercegovine i Evropske unije:

2019.

 • 4. mart -  Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije
 • 29. maj  -  Evropska komisija usvojila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji

2018.

 • 28. februar -  Bosna i Hercegovina predala odgovore na Upitnik Evropske komisije. 
 • 20. juni - Bosni i Hercegovini dostavljeno 655 dodatnih pitanja iz  Upitnika Evropske komisije

2017.

 • BiH pripremala odgovore na Upitnik Evropske komisije. U tome je učestvovalo gotovo 1.200 osoba. Održano je više od 70 sastanaka tijela u sistemu koordinacije procesa integrisanja. Pripremljeno je 20.037 stranica teksta, koje su na engleski prevela 143 prevodioca.

2016.

 • 15. februar - U skladu sa članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je tokom holandskog predsjedavanja Vijećem EU podnijela Zahtjev za članstvo u EU. 
 • 18. juli - Evropska komisija i Bosna i Hercegovina parafirali Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP). Protokolom su predviđena tehnička prilagođavanja trgovinskog dijela odredbi SSP-a, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske EU, 2013. godine. 
 • 20. august - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Tom odlukom definisana je institucionalna i operativna  koordinacija institucija u Bosni i Hercegovini  u procesu integrisanja BiH u EU, te zajednička tijela, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi. 
 • 20. septembarVijeće Evropske unije pozvalo Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu. 
 • 9. decembar -   Bosni i Hercegovini uručen Upitnik Evropske komisije.

2015.

 • Maj – Potpisan Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).       
 • 1. juni - Stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine.    
 • 5. i 6. novembarU Sarajevu održana prva sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. 
 • Decembar – U Briselu održani prvi sastanci Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje (11.12.2015.) i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje (17.12.2015.)

2014.

 • Januar - EU je uspostavila novi Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) za period 2014-2020. 
 • August – Prvom konferencijom u Berlinu počeo Berlinski proces  -  međuvladina inicijativa čiji je cilj obnova multilateralnih veza Zapadnog Balkana i EU, kao i poboljšanje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana u razvoju ekonomije i infrastrukture (agenda za povezivanje - Connectivity Agenda). 
 • Novembarpredstavljena „britansko-njemačka inicijativa za BiH“. Inicijativa je izabrane predstavnike bh. vlasti pozvala da se pisanom izjavom obavežu na provođenje institucionalnih reformi na svim nivoima, te da u saradnji sa EU izrade opsežan plan reformi (Reformska agenda) kojim će Bosna i Hercegovina napredovati u procesu integrisanja.

2013.

 • Juli -  Republika Hrvatska postaje 28. članica EU, a Bosna i Hercegovina  prvi put ima granicu sa članicom Evropske unije.
2012
 • 27. juni - Održan 1. sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU. Drugi sastanak je održan u novembru 2012. godine.

2011.

 • Juni - Održan prvi sastanak Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i  Bosne i Hercegovine.

2010.

 • Decembar - Vijeće Evropske unije za pitanja pravde i unutrašnjih poslova donijelo odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine koji su od 15. decembra dobili mogućnost da slobodno putuju u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma. Vlasti u Bosni i Hercegovini su prije toga morale ispuniti 174 tehnička uslova.

2009.

 • 15. oktobarPočelo izdavanje biometrijskih pasoša, najvažnijeg uslova koji je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti za liberalizaciju viznog režima.

2008.

 • FebruarVijeće Evropske unije je usvojilo treće Evropsko partnertsvo sa Bosnom i Hercegovinom. 
 • 20. februar -  Potpisan Okvirni sporazum o pravilima saradnje za provedbu finansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). 
 • 5. juni – Bosni i Hercegovini uručena Mapa puta za liberalizaciju viznog režima. Ovim dokumentom postavljeni su zahtjevi za provođenje reformi u oblastima sigurnosti dokumenata, upravljanja granicom, borbe protiv ilegalne imigracije, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, saradnje u borbi protiv terorizma, te implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama. 
 • 16. juni -  Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. 
 • 1. juli -  Stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima. 
 • Novembar - Održan prvi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Osnovni zadatak ovog tijela (zajedno sa 6 privremenih pododbora) je praćenje ispunjavanja obaveza određenih Privremenim sporazumom.

2007.

 • Januar - Uspostavljen instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti koje finansira Evropska komisija. 
 • Novembar - Okončani tehnički pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. 
 • 4. decembar -  Parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

2006.

 • Januar -  Održana Prva plenarna runda pregovora o SSP-u između EU i BiH i Prvi plenarni sastanak Praćenja procesa reformi (Reform Process Monitoring - RPM), koje zamjenjuju dotadašnje Konsultativno radno tijelo. Vijeće Evropske unije je usvojilo drugo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom.

2005.

 • 25. novembar -  U Sarajevu su pokrenuti pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

2004.

 • Mart -  Vijeće Evropske unije usvojilo je prvo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o dokumentu kojim se određuju ključni (kratkoročni  i srednjoročni) prioriteti države u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

2003.

 • Mart -  Počeo rad na Studiji izvodljivosti. Evropska komisija je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uručila upitnik od 346 pitanja o ekonomskom i političkom uređenju Bosne i Hercegovine, te ostalim oblastima relevantnim za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridurživanju.  
 • Novembar - Evropska komisija je usvojila ocjenu Studije izvodljivosti. Studija izvodljivosti identifikovala je 16 prioritetnih oblasti u kojima bi suštinski reformski napredak bio osnova Evropskoj komisiji da preporuči Vijeću EU otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o Sporazumu o stabilizaciji i pridurživanju.

2002.

 • Decembar -  Evropska komisija saopštila da su uglavnom ispunjene smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji.

2000.

 • Uvedene autonomne trgovinske mjere (Autonomus Trade Measure – ATM), kojima je i proizvodima iz BiH olakšan pristup unutrašnjem tržištu EU asimetričnom liberalizacijom trgovine (ukidanje carina i kvota na izvoz proizvoda u EU). 
 • Mart - Objavljena Mapa puta EU (Road Map). Ovaj dokument je definisao 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).  
 • Decembar -  Vijeće Evropske unije je usvojilo Uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). CARDS je bio program tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i (tadašnjoj) Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora).

1999.

 • Maj -  Počinje Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process - SAP). Proces stabilizacije i pridruživanja nudi jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu, kao i ostalih pet zemalja regije Zapadnog Balkana u EU. 
 • Juni -  Pokrenute aktivnosti Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu, kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalja regije euroatlanskim integracijama, te jačanje regionalne saradnje. U Sarajevu je u julu 1999. godine održan Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a, na kojem je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu. 

1998.

 • Uspostavljena EU/BiH Konsultativna radna grupa (Consultative Task Force - CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike.

1997.

 • Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosni i Hercegovini se pruža mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica.