O Direkciji

Direkcija za evropske integracije BiH

Direkcija za evropske integracije (DEI) je stalno, samostalno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH. Direkcija obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje aktivnosti organa vlasti u BiH, te nadzor nad provođenjem odluka koje donose nadležne institucije u BiH, a koje se odnose na aktivnosti potrebne za evropske integracije.

Direkcija ima ulogu glavnog koordinatora procesa evropskih integracija na nivou države (tzv. horizontalna koordinacija) i između državnih institucija i entiteta (tzv. vertikalna koordinacija). Između ostalog, DEI koordinira i finansijsku pomoć Evropske unije, a direktor Direkcije je ujedno i Državni koordinator za IPA-u, odnosno pretpristupnu pomoć. Direkcija izrađuje različite informacije, analize, izvještaje i strateške dokumente neophodne za proces integrisanja. Takođe, Direkcija za evropske integracije ima i značajnu ulogu u promociji procesa integrisanja i informisanju javnosti o tome šta on podrazumijeva i od čega se sastoji.