IPA II (2014 - 2020)

Uvođenje novog instrumenta pretpristupne pomoći IPA II (2014-2020)

U kontekstu pripreme novog sedmogodišnjeg proračuna Evropske unije za razdoblje 2014 - 2020, a u okviru instrumenta vanjske pomoći, Evropska komisija uvela je određenu reviziju prijašnjeg instrumenta pretpristupne pomoći IPA, odnosno novi instrument pretpristupne pomoći IPA II za razdoblje 2014-2020.

U okviru priješnjeg instrumenta pretpristupne pomoći IPA, koji se odnosio na proračunsko razdoblje Evropske unije (2007-2013), Bosna i Hercegovina, kao zemlja potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU, koristila je sredstva u okviru prve dvije IPA komponente: Komponenta I (Podrška u tranziciji i izgradnji institucija) i Komponenta II (Prekogranična suradnja).

Ostale tri komponente instrumenta IPA (Regionalni razvoj, Razvoj ljudskih kapaciteta i Poljoprivredni i ruralni razvoj) su bile dostupne isključivo zemljama sa kandidatskim statusom te izgrađenim i od strane Evropske komisije akreditiranim sistemom za decentralizirano upravljanje pomoći (DIS).

Novom Uredbom o uspostavi instrumenta IPA II ukida se podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode se područja politika u okviru kojih će se provoditi različite intervencije. Financijska pomoć se biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata.  

Područja politika prema novoj Uredbi podijeljena su na sljedeći način:

(a) reforme tijekom pripreme za članstvo u Uniji i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta;

(b) društveno-gospodarski i regionalni razvoj;

(c) zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promicanje ravnopravnosti spolova i razvoj ljudskih potencijala;

(d) poljoprivredni i ruralni razvoj;

(e) regionalna i teritorijalna suradnja

IPA II, posebice je naglašeno, napredak u postizanju pojedinih ciljeva će procjenjivati kroz indikatore i, u ovisnosti od ostvarenog napretka, vršit će se  realokacija financijske podrške između programa kao i između zemalja korisnica.

IPA II instrument je regulisan sljedećim uredbama:

-       Uredba o uspostavi IPA II usvojena je.11. marta 2014. god. (punog naziva: Uredba (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. marta 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Službeni list Evropke unije L 77, 15.3.2014., str. 11–26

-       Provedbena uredba Komisije o IPA II usvojena je 2. svibnja 2014.g. punog naziva: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. maja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Službeni list Evropske unije L 132, 03.05.2014., str. 32–52)

Okvirni sporazum predstavlja osnov za korištenje sredstava IPA II (2014-2020).  Zaključuje se između Evropske komisije i države korisnice IPA II, a njim se definišu principi finansijske saradnje između korisnika i Komisije u okviru pomenute provedbene uredbe.

Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije stupio je na snagu 24. augusta 2015. godine.

Okvirni sporazum

Indikativni strateški dokument za IPA II za Bosnu i Hercegovinu (2014.-2017.) usvojen od strane Evropske komisije 15.12.2014. godine definiše prioritete za EU finansijsku pomoć u periodu 2014-2017 za podršku BiH na njenom putu pristupanja EU. Indikativni strateški dokument je dokument Evropske komisije, pripremljen u konsultacijama sa Bosnom i Hercegovinom.

Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument za moguću IPA II podršku su:

  1. Demokratija i upravljanje
  2. Vladavina prava i osnovna prava
  3. Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja
  4. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. usvojen je 3. avgusta 2018. godine. Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji  rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija, te kako bi se produžio do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao period do 2017. godine.

Pored postojećih sektora Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020 uključio je i nove sektore:

5. Poljoprivreda i ruralni razvoj

6. Okoliš i energetika

Podrška u energetskom sektoru uvjetovana je usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Više informacija: