Sektor za usklađivanje pravnog sistema BiH sa pravnom tečevinom EU

Instrumenti za usklađivanje s pravnom tečevinom EU

Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije („Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 02/18), obavezuje obrađivače propisa i Direkciju za evropske integracije da u potpunosti prate proces usklađivanja, od izrade propisa do faze usvajanja i ulaganja amandmana propisa u zakonodavnim tijelima.

Cilj donošenja ove odluke jeste da osigura preduslove za vršenje pravilnog usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom tečevinom EU, praćenje procesa usklađivanja i izvještavanja o usklađenosti propisa, kao i dosljedna upotreba stručnih termina prilikom  prevođenja propisa BiH na engleski jezik.

Odlukom je utvrđena obaveza izrade instrumenata za usklađivanje u postupku izrade nacrta / prijedloga propisa kojim se usklađuje zakonodavstvo Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom (acquis) Evropske unije.

TEKST ODLUKE

Instrumenti za usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom tečevinom EU su tabela usklađenosti i izjava o usklađenosti.

Tabela usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa sa sekundarnim izvorima prava EU.

Tabela usklađenosti se dostavlja Direkciji:

a) uz nacrt/prijedlog propisa na provjeru i potvrdu usklađenosti;

b) na zahtjev Direkcije u postupku provjere usklađenosti izmjena i dopuna propisa ukoliko za osnovni propis nije izrađena tabela usklađenosti;

c) na zahtjev Direkcije za postupak izvještavanja tijela EU o usklađenosti propisa/â (u) BiH sa pravnim aktima EU.

Tabela usklađenosti se dostavljaju i elektronskim putem na e-mail adresu: dei_uskladjivanje@dei.gov.ba

OBRAZAC Tabele usklađenosti

OBRAZAC  Tabele za izvještavanje (BOS)

OBRAZAC  Tabele za izvještavanje  (ENG)

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE TABELE ZA IZVJEŠTAVANJE

Izjava o usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz, koji pored osnovnih podataka o usklađenosti propisa sa svim izvorima prava EU, sadrži obavezu potpisa i pečata rukovodioca organa uprave kao obrađivača propisa kojim se potvrđuje tačnost navoda u izjavi o usklađenosti. Nakon davanja mišljenja, direktor Direkcije svojim potpisom i pečatom potvrđuje tačnost navoda u izjavi o usklađenost

Propisi i akti Evropske unije su dostupni na EUR-Lex internet stranici

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom tečevinom EU dostupne su ovdje.