Održani seminari

Lista predavača za realizaciju Programa obrazovanja

12.4.2011
Na osnovu pregleda prijava prispjelih na drugi „Javni poziv predavačima“ koji je objavljen u javnim glasilima 18.03. 2011. i na web stranici Direkcije 15.03.2011. Komisija je preporučila Direktoru Direkcije za evropske integracije da verificira predavački status sljedećim predavačima (tabela niže).

Prava i obaveze predavača u Direkciji za evropske integracije definirani su Odlukom http://www.dei.gov.ba/aktuelnosti/obuke/dokumenti/Archive.aspx?template_id=14&pageIndex=1

Naziv tema

Prijavljeni

Teme koje su vezane za unapređenje razumijevanja procesa EI

1

Uvod u zakonodavstvo EU i osnovne principe transpozicije

Zijad Hasić

2

EU dokumenti i baze podataka

Zijad Hasić

3

Važnost informisanja u procesu priključenja EU

Uma Isić,

Amela Odobašić

4

Najznačajniji fondovi EU (namijenjeni zemljma članicama)

Bedrudin Brljavac

5

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Bedrudin Brljavac

Nenad Pandurević

Samir Sabljica

Teme koje su namijenjene usavršavanju znanja i ovladavanju novim vještinama

6

Vrste načini i tehnike usklađivanja zakona

Zijad Hasić

7

Izrada projektnog fiša, log-frame matrice i problemskog stabla

Siniša Bencun

8

Izrada projektnog zadatka, glavni elementi, pristup izradi

Siniša Bencun

Uma Isić

9

Javni govor: diskusije, debate i konferencije na engleskom jeziku

Lejla Hairlahović

Amela Odobašić

10

Proces pridruživanja Evropskoj uniji, faze, praćnje napretka, institucionalna struktura za provedbu aktivnosti procesa       

Samir Sabljica,

Bedrudun Brljavac

Lejla Hairlahović

11 

Forme i vidovi obraćanja različitim ciljnim grupama u procesu promocije           bosanskohercegovačkog puta ka Evropskoj uniji

Amela Odobašić

Uma Isić

12

Metodologija i pravila pristupa prevođenju EU dokumenata i pravnih akata

Lejla Hairlahović


Imena predavača navedena u tabeli pridružena su imenima predavača koji su verificirati u prethodnom periodu.