Koordinacija

Prekogranična saradnja u okviru IPA-e

17.3.2009


Instrument pretpristupne pomoći – IPA

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi, jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. jula 2006., Uredbom Vijeća EU 1085/2006.  IPA će se realizovati u periodu 2007-2013., kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.  IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama - kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, koji je zamijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument za Tursku. Više...

 

Prekogranična saradnja u BiH

U okviru druge komponente IPA-e – prekogranične saradnja, BiH učestvuje u šest programa: 

-tri bilateralna programa prekogranične saradnje: BiH-Crna GoraHrvatska-BiH, Srbija-BiH 
- jedan program prekogranične saradnje sa državama članicama: IPA Jadranski program  

-  dva programa transnacionale saradnje:  Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED)

Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. (više informacija o svakom programu pojedinačno je na relevantnim programskim web stranicama). Sve aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/ transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije/ Odsjeka za prekograničnu saradnju, međunarodne i posebne programe pomoći EU unutar Sektora za koordinaciju pomoći EU. Više...

EU CORIN

EU CORIN je osmišljen kao projekat izgradnje kapaciteta koji pruža podršku DEI BiH da ispuni svoju ulogu koordiniranja i upravljanja druge komponente IPA- e – prekograničnа saradnja.
To obuhvata organizovanje obuka i konsultacija u cilju unapređenja ljudskih resursa, upravljačkih i tehničkih kapaciteta uključenih tijela, a posebno odjela DEI-a za prekograničnu saradnju. Više...

Raspored događaja

Linkovi