Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE

1.7.2010


UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE
(INTERNAL MARKET, SINGLE MARKET/MARCHÉ INTÉRIEUR, MARCHÉ UNIQUE)

Unutrašnje tržište predstavlja srž i najveći uspjeh današnje Evropske unije, a njegovo osnovno obilježje su četiri slobode: slobodno kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala na cijeloj teritoriji Evropske unije. Uspostavljeno je na principima konkurencije, nediskriminacije i uzajamnog priznavanja. Unutrašnje tržište označava niz politika i mjera čiji je cilj da osiguraju ravnopravnu konkurenciju svim ekonomskim subjektima na čitavom području EU te tako povećaju konkurentnost evropske ekonomije na međunarodnom nivou. Danas unutrašnje tržište Evropske unije čini blizu 500 miliona potrošača, a od 1993. stvorilo je 2,5 miliona novih radnih mjesta i 800 milijardi dobiti, te uticalo na smanjenje cijena. Unutrašnje tržište zvanično je uspostavljeno 1. januara 1993. Ugovorom o Evropskoj ekonomskoj zajednici (1957./1958.) uspostavljena je carinska unija (1968.) te postavljen cilj da se u roku od 12 godina uspostavi zajedničko tržište čime su postavljeni temelji za uspostavljanje današnjeg unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Sljedeći ključni koraci u uspostavljanju unutrašnjeg tržištu bili su bijela knjiga „Dovršetak unutrašnjeg tržišta“ i potpisivanje Jedinstvenog evropskog akta (1986./1987.). Bijelom knjigom „Dovršetak unutrašnjeg tržišta“, koju je Evropska komisija na čelu sa Jacquesom Delorsom objavila 1985. godine, utvrđeno je 300 prijedloga za ukidanje fizičkih, tehničkih i fiskalnih barijera prilikom stvaranja unutrašnjeg tržišta s rokom do 1992. godine. Od tih 300 prijedloga, 282 prijedloga pretočena su u uredbe i direktive, od kojih je do 31. decembra 1992. više od 90 posto i provedeno u djelo. Evropskim jedinstvenim aktom postavljeni su pravni temelji i osigurano je provođenje mjera potrebnih za uspostavljanje unutrašnjeg tržišta. Ugovorom o Evropskoj uniji (1992./1993.) odredbe koje se odnose na unutrašnje tržište regulirane su Ugovorom o Evropskoj zajednici. Unutrašnje tržište je dio prvog stuba EU (stub Zajednice) i najveći dio odluka donosi se postupkom saodlučivanja i kvalificiranom većinom.

Vezani pojmovi:

KONKURENCIJA
KONKURENTNOST
ČETIRI SLOBODE
CARINSKA UNIJA
ZONA SLOBODNE TRGOVINE
UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI
EVROPSKA ZAJEDNICA
JEDINSTVENI EVROPSKI AKT
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU
PRIVREMENI SPORAZUM