Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

VIJEĆE EVROPSKE UNIJE

1.7.2010


VIJEĆE EVROPSKE UNIJE
(COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION/CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE)

Vijeće Evropske unije (Vijeće EU, Vijeće ministara ili često samo Vijeće) je institucija u kojoj su zastupljeni interesi država članica EU. Vijeće EU sastavljeno je od po jednog predstavnika iz svake države članice na ministarskom nivou i uvijek se sastaje u istom broju. Međutim, sastav Vijeća mijenja se zavisno od teme o kojoj se na sastanku raspravlja te se u praksi Vijeće manifestira kroz „više lica“: kada se raspravlja o poljoprivrednoj politici, sastaju se ministri poljoprivrede; kada se radi o pitanju migracija, ministri unutrašnjih poslova, itd. Vijeće EU sastaje se u devet različitih oblika ili formacija: Vijeće za opće poslove i vanjske odnose (GAERC), Vijeće za ekonomske i finansijske poslove (ECOFIN), Vijeće za saradnju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova (JHA), Vijeće za zapošljavanje, socijalnu, zdravstvenu i potrošačku politiku (EPSCO), Vijeće za konkurenciju, Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo, Vijeće za okoliš, Vijeće za obrazovanje, mlade i kulturu (EYC). U okviru svoje zakonodavne uloge, koju u velikom broju slučajeva dijeli s Evropskim parlamentom, Vijeće EU donosi propise za pitanja koja se tiču svih oblasti nadležnosti EU, dakle ne samo iz nadležnosti Zajednice (prvi stub), već i evropske vanjske i sigurnosne politike te policijske i pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. Nadalje, Vijeće EU, u ime Unije, sklapa međunarodne ugovore s državama izvan njenih granica (tzv. treće zemlje) ili s međunarodnim organizacijama te s Evropskim parlamentom dijeli nadležnost nad usvajanjem budžeta. Iz činjenice da Vijeće EU okuplja predstavnike izvršne vlasti država članica EU proizlazi da je to ujedno i mjesto na kojem se najdirektnije usklađuju politike država članica kroz međusobnu saradnju i dogovore između vlada država članice. U svojoj zakonodavnoj funkciji, Vijeće EU odluke donosi jednoglasno, običnom ili kvalificiranom većinom. U drugom i trećem stubu EU, dakle u oblastima zajedničke vanjske i sigurnosne politike i u policijskoj i pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima, donosi ih uglavnom jednoglasno. U kontekstu Zajednice Vijeće EU u većini slučajeva odluke donosi kvalificiranom većinom, te u osjetljivim pitanjima (npr. porezi) jednoglasno. Kada Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, broj glasova koji pripada ministru pojedine države članice nije jednak. Glasovi su ponderirani zavisno od veličine države. U sastavu od 27 država članica ukupan broj glasova je 345, a kvalificirana većina iznosi 255. Također, prema odredbama Ugovora iz Nice te u budućnosti Ugovora iz Lisabona (2007./2009.), kvalificirana većina bit će ostvarena ako uz određeni broj glasova za određenu odluku glasa i polovina država članica koje treba da odražavaju volju od 62%, odnosno 65% građana Evropske unije. Političko vodstvo Vijeća EU, pa time i Evropske unije rotira se svakih šest mjeseci između država članica po unaprijed utvrđenom rasporedu. Predsjedništvo Vijeća EU ima zadatak da usmjeri rad Vijeća u periodu u kojem predsjedava, posreduje između EU i država članica, te predstavlja EU prema ostatku svijeta. Ugovorom iz Lisabona uloga predsjedavajućeg EU bit će prepuštena predsjedniku Evropskog vijeća, a rotacija predsjedavanja Vijećem EU bit će zadržana za sve sazive Vijeća, osim saziva za vanjske poslove, kojim će stalno predsjedavati visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku. U radu Vijeća EU pomaže Odbor stalnih predstavnika, uobičajenog naziva COREPER, koji imaju funkciju ambasadora država članica pri EU. Osim COREPER-a, Vijeću u radu pomaže Generalni sekeretarijat smješten u Briselu. Na čelu Sekretarijata je generalni sekretar, koji je istovremeno visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku. Sjedište Vijeća EU je u Briselu, a sastanci Vijeća EU održavaju se i u Luksemburgu.

Vezani pojmovi: 

COREPER
ODBORI I RADNE GRUPE
PONDERIRANJE GLASOVA U VIJEĆU EU
GLASANJE KVALIFICIRANOM VEĆINOM 
DVOSTRUKA VEĆINA
JEDNOGLASNOST
PREDSJEDAVANJE VIJEĆEM EU
STUBOVI EVROPSKE UNIJE
EVROPSKA ZAJEDNICA 
POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA 
ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA
BUDŽET EU 
INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE
JEDINSTVENI INSTITUCIONALNI OKVIR 
INSTITUCIONALNA RAVNOTEŽA
UGOVOR IZ LISABONA