DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Provedba SSP-a
Tijela BiH i EU po SSP-u
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je nova, treća generacija sporazuma o pridruživanju ponuđena isključivo državama zapadnog Balkana, s namjerom da im se omogući uspostavljanje bliskog i trajnog odnosa s Europskom unijom te izgledno članstvo u EU.

SSP se potpisuje na neodređeno vrijeme, a uz pridruživanje sadrži elemente sigurnosne, političke i ekonomske stabilizacija, kao i element regionalne suradnje. Primarni cilj sporazuma je formalno pridruživanje države Europskoj uniji u određenom tranzicijskom periodu od šest do 10 godina.

Od zemlje potpisnice se zahtijeva da postepeno prilagođava svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Europske unije (Acquis communautaire) i uspostavlja zonu slobodne trgovine s Europskom unijom.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane potpisan je u Luxembourgu 16. lipnja 2008. godine, a stupio je na snagu 1. lipnja 2015. godine. Zamijenio je Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, koji je bio na snazi od 1. srpnja 2008. godine.

Europska komisija i Bosna i Hercegovina su 18. srpnja 2016. godine parafirale Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Protokolom su predviđene tehničke prilagodbe trgovinskog dijela odredbi SSP-a vezano za izvoz iz BiH na tržište EU i izvoz EU u BiH, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske EU 2013. godine.

Za potrebe nadzora nad primjenom i provođenjem SSP-a osnovana su zajednička tijela Europske unije i Bosne i Hercegovine:

 • Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje – čine ga članovi Vijeća Europske unije i članovi Europske komisije, s jedne, i članovi Vijeća ministara, s druge strane
 • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje – forum zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta
 • Odbor za stabilizaciju i pridruživanje - tehničko tijelo koje pomaže Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u izvršenju njegovih dužnosti
 • Sedam pododbora i Posebna grupa za reformu javne uprave koji djeluju pod nadležnošću Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

  • Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje
  • Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo
  • Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju
  • Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
  • Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost
  • Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
  • Pododbor za saobraćaj, energiju, okoliš i regionalni razvoj
  • Posebna grupa za reformu javne uprave
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje

Ovo tijelo pomaže Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u obavljanju zadataka. Čine ga predstavnici Vijeća Evropske unije, Evropske komisije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obično na nivou višerangiranih državnih službenika. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje se, u pravilu, sastaje godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju.

Odbor priprema sastanke i rasprave Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, prema potrebi provodi odluke Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i općenito osigurava kontinuitet odnosa pridruživanja i pravilnu primjenu SSP-a. Razmatra sva pitanja koja mu Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje uputi, kao i sva ostala pitanja koja se mogu pojaviti tokom provođenja SSP-a. Članom 119. SSP-a Odbor za stabilizaciju pridruživanje ima mogućnost da osnuje pododbore.

Na sljedećem linku dostupni su akti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje:

Poslovnik Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i prodruživanje između EU i BiH

Odluka o imenovanju članova PS BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PS BiH i Europskog parlamenta
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Ovo tijelo nadzire primjenu i provođenje SSP-a, razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog sporazuma i sva ostala bilateralna kao i međunarodna pitanja od obostranog interesa. Čine ga članovi Vijeća Evropske unije, Evropske komisije i Vijeća ministara BiH. Sastanci se održavaju na ministarskom nivou jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju.

Na sljedećem linku dostupni su akti Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje:

Odluka broj 1 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH od 11.12.2015. o donošenju svog poslovnika
Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje
Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje razmatra pitanja u vezi sa slobodnim kretanjem robe, industrijskim proizvodima, trgovinom, standardizacijom, mjeriteljstvom, ovlašćivanjem, certifikacijom, ocjenjivanjem usklađenosti i nadzorom nad tržištem, saradnjom u oblasti industrije, malim i srednjim preduzećima, turizmom, carinama, oporezivanjem, pravilima o porijeklu.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Brisel, 8.7.2016.

Drugi sastanak - Sarajevo, 24.10.2017.

Treći sastanak - Brisel, 18.10.2018.

Četvrti sastanak - Videokonferencija, 14.5.2020

Peti sastanak - Videokonferencija, 22.4.2021.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 30.3.2023.

Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo
Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo razmatra pitanja u vezi sa poljoprivrednim proizvodima u širem i užem smislu, proizvodima ribarstva, prerađenim poljoprivrednim proizvodima, vinom, zaštitom geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i hranu (izuzev vina i jakih alkoholnih pića), poljoprivredom i poljoprivredno-industrijskim sektorom, veterinarstvom i fitosanitarnim pitanjima, saradnjom u ribarstvu i sigurnošću hrane.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Brisel, 29.6.2016.

Drugi sastanak - Sarajevo, 25.10.2017.

Treći sastanak - Brisel, 25.10.2018.

Četvrti sastanak, Videokonferencija, 16.6.2020.

Peti sastanak - Videokonferencija, 17.06.2021.

Šesti sastanak, Videokonferencija, 16.6.2022.

Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju
Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju razmatra pitanja u vezi sa pravom na poslovno nastanjivanje, pružanjem usluga i ostalim pitanjima povezanim sa poglavljem V Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanjem zakonodavstva i provođenjem zakona, tržišnom konkurencijom, intelektualnim, industrijskim i trgovačkim vlasništvom, javnim nabavkama, bankarstvom, osiguranjem i ostalim finansijskim uslugama, zaštitom potrošača i javnim zdravljem.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Brisel, 29.11.2016.

Drugi sastanak - Mostar, 19.09.2017.

Treći sastanak - Brisel, 20.09.2018.

Četvrti sastanak, Sarajevo, 12.12.2019.

Peti sastanak - Videokonferencija, 28.1.2021.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 28.2.2023.

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku razmatra pitanja u vezi sa kretanjem kapitala i plaćanjima, ekonomskom politikom, saradnjom u oblasti statistike, podsticanjem i zaštitom ulaganja i finansijskom saradnjom.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Sarajevo, 25. i 26.1.2017.

Drugi sastanak - Brisel, 14. i 15.11.2017.

Treći sastanak - Mostar, 15. i 16.11.2018.

Četvrti sastanak, Brisel, 19. i 20.11.2019.

Peti sastanak - Videokonferencija, 19. i 20.11.2020.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 14. i 15.11.2022.

Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost
Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost razmatra pitanja u vezi sa pravosuđem i osnovnim pravima (uključujući borbu protiv diskriminacije), policijskom i pravosudnom saradnjom, vladavinom prava, zaštitom podataka, vizama, graničnom kontrolom, azilom i migracijama, nezakonitim useljavanjem i readmisijom, pranjem novca, drogama, borbom protiv terorizma, kriminalom i drugim nezakonitim aktivnostima.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Sarajevo, 1. i 2.12.2016.

Drugi sastanak - Brisel, 30.11. i 1.12. 2017

Treći sastanak - Banja Luka, 28 i 29.11.2018.

Četvrti sastanak, Brisel, 5. i 6.12.2019.

Četvrti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH - Izvještaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH - Brisel 5.12.2019.

Peti sastanak - Videokonferencija, 17. i 18.12.2020.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 8. i 9.12.2022.

Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku razmatra pitanja u vezi sa kretanjem radnika, uslovima rada i jednakim mogućnostima, saradnjom u oblasti socijalne politike, obrazovanjem i osposobljavanjem, saradnjom u oblasti kulture, informacijama i komunikacijama, saradnjom u oblasti audiovizuelnih usluga, mrežama i uslugama elektronskih komunikacija, informacionim društvom, istraživanjem i tehnološkim razvojem.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Banja Luka, 9.2. 2017.

Drugi sastanak - Brisel, 30.1. 2018.

Treći sastanak - Sarajevo, 13.2.2019.

Četvrti sastanak, Brisel, 20.2.2020.

Peti sastanak - Videokonferencija, 22.3.2021.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 20.10.2022.

Pododbor za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj
Pododbor za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj razmatra pitanja u vezi sa saobraćajem, energijom, nuklearnom sigurnosti, okolišem, klimatskim promjenama, civilnom zaštitom i regionalnim i lokalnim razvojem.

Preporuke Evropske komisije nakon održanih sastanaka:

Prvi sastanak - Brisel, 30.11. 2016

Drugi sastanak - Banja Luka, 30.11. 2017.

Treći sastanak - Brisel, 13.12.2018.

Prvi sastanak - Brisel, 30.11. 2016

Drugi sastanak - Banja Luka, 30.11. 2017.

Treći sastanak - Brisel, 13.12.2018.

Četvrti sastanak - Videokonferencija, 22.9.2020.

Peti sastanak - Videokonferencija, 20.5.2021.

Šesti sastanak - Videokonferencija, 24.4.2023.