DEI Босна и Херцеговина
САВЈЕТ МИНИСТАРА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Споразум о стабилизацији и придруживању

Проведба ССП-а
Тијела БиХ и ЕУ по ССП-у
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је нова, трећа генерација споразума о придруживању понуђена искључиво државама западног Балкана, с намјером да им се омогући успостављање блиског и трајног односа с Европском унијом, те изгледно чланство у ЕУ.

ССП се потписује на неодређено вријеме, а уз придруживање садржи елементе сигурносне, политичке и економске стабилизација, као и елемент регионалне сарадње. Примарни циљ споразума је формално придруживање државе Европској унији у одређеном транзицијском периоду од 6 до 10 година.

Од земље потписнице се захтијева да постепено прилагођава своје законодавство правној стечевини Европске уније (Ацqуис цоммунаутаире) и успоставља зону слободне трговине са Европском унијом.

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге стране потписан је у Луксембургу 16. јуна 2008. године, а ступио је на снагу 1. јуна 2015. године. Замијенио је Привремени споразум о трговини и трговинским питањима, који је био на снази од 1. јула 2008. године.

Европска комисија и Босна и Херцеговина су 18. јула 2016. године парафирале Протокол о адаптацији Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП). Протоколом су предвиђене техничке прилагодбе трговинског дијела одредби ССП-а везано за извоз из БиХ на тржиште ЕУ и извоз ЕУ у БиХ, узимајући у обзир приступање Хрватске ЕУ, 2013. године.

За потребе наџора над примјеном и провођењем ССП-а основана су заједничка тијела Европске уније и Босне и Херцеговине:

 • Вијеће за стабилизацију и придруживање – чине га чланови Вијећа Европске уније и чланови Европске комисије, с једне, и чланови Вијећа министара, с друге стране
 • Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање – форум заступника Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Европског парламента
 • Одбор за стабилизацију и придруживање - техничко тијело које помаже Вијећу за стабилизацију и придруживање у извршењу његових дужности
 • Седам пододбора и Посебна група за реформу јавне управе који ђелују под надлежношћу Одбора за стабилизацију и придруживање.

 1. Пододбор за трговину, индустрију, царину и опорезивање
 2. Пододбор за пољопривреду и рибарство
 3. Пододбор за унутрашње тржиште и тржишну конкуренцију
 4. Пододбор за економска и финансијска питања и статистику
 5. Пододбор за правду, слободу и сигурност
 6. Пододбор за иновације, информационо друштво и социјалну политику
 7. Пододбор за саобраћај, енергију, околиш и регионални развој
 8. Посебна група за реформу јавне управе
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање
Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање

Ово тијело помаже Савјету за стабилизацију и придруживање у обављању задатака. Чине га представници Савјета Европске уније, Европске комисије и Савјета министара Босне и Херцеговине, обично на нивоу вишерангираних државних службеника. Одбор за стабилизацију и придруживање се, у правилу, састаје годишње и када то околности захтијевају.

Одбор припрема састанке и расправе Савјета за стабилизацију и придруживање, према потреби проводи одлуке Савјета за стабилизацију и придруживање и, уопште, обезбјеђује континуитет односа придруживања и правилну примјену ССП-а. Разматра сва питања која му Савјет за стабилизацију и придруживање упути, као и сва остала питања која се могу појавити током спровођења ССП-а. Чланом 119. ССП-а Одбор за стабилизацију придруживање има могућност да оснује пододборе.

На следећем линку доступни су акти Одбора за стабилизацију и придруживање:

Пocлoвник Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање између ЕY и БиХ

Одлука о именовању чланова ПС БиХ у парламентарни Одбор за стабилизацију и придруживање између ПС БиХ и Европског парламента
Савет за стабилизацију и придруживање
Савет за стабилизацију и придруживање

Ово тело надзире примену и спровођење ССП-а, разматра сва важна питања која се појаве у оквиру овог споразума и сва остала билатерална, као и међународна питања од обостраног интереса. Чине га чланови Савјета Европске уније, Европске комисије и Савета министара БиХ. Састанци се одржавају на министарском нивоу једном годишње и када то околности захтевају.

На следећeм линку доступни су акти Савета за стабилизацију и придруживање

Одлука број 1 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ-БиХ од 11.12.2015. о доношењу свог пословника
Одбор за стабилизацију и придруживање је тијело које помаже Вијећу за стабилизацију и придруживање у обављању његових задатака.

Одлука број 1/2015 Одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ - БиХ од 17.12.2015. о оснивању пододбора и посебних група

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак, Брисел, 17.12.2015.

Други састанак, Сарајево, 31.5.2017.

Трећи састанак, Брисел, 27.3.2018.

Четврти састанак, Сарајево, 7.11.2019.

Пододбор за трговину, индустрију, царину и опорезивање
Пододбор за трговину, индустрију, царину и опорезивање разматра питања у вези са слободним кретањем робе, индустријским производима, трговином, стандардизацијом, мјеритељством, овлашћивањем, сертификацијом, оцјењивањем усклађености и надзором над тржиштем, сарадњом у области индустрије, малим и средњим предузећима, туризмом, царинама, опорезивањем, правилима о пореклу.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак, Брисел, 8.7.2016.

Други састанак, Сарајево, 24.10.2017.

Трећи састанак, Брисел,18.10.2018..

Четврти састанак - Видеоконференција, 14.5.2020.

Пододбор за пољопривреду и рибарство
Пододбор за пољопривреду и рибарство разматра питања у вези са пољопривредним производима у ширем и ужем смислу, производима рибарства, прерађеним пољопривредним производима, вином, заштитом географских ознака за пољопривредне и рибље производе и храну (изузев вина и јаких алкохолних пића), пољопривредом и пољопривредно-индустријским сектором, ветеринарством и фитосанитарним питањима, сарадњом у рибарству и безбједношћу хране.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Брисел, 29. јуна 2016

Други састанак - Сарајево, 25. октобра 2017. године

Трећи састанак - Брисел, 25. октобра 2018.

Четврти састанак, Видеоконференција, 16.6.2020.

Пододбор за унутрашње тржиште и тржишну конкуренцију
Пододбор за унутрашње тржиште и тржишну конкуренцију разматра питања у вези са правом на пословно настањивање, пружањем услуга и осталим питањима повезаним са поглављем V Споразума о стабилизацији и придруживању, усклађивањем законодавства и спровођењем закона, тржишном конкуренцијом, интелектуалним, индустријским и трговачким власништвом, јавним набавкама, банкарством, осигурањем и осталим финансијским услугама, заштитом потрошача и јавним здрављем.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Брисел, 29.11.2016.

Други састанак - Мостар, 19.09.2017.

Трећи састанак - Брисел, 20. септембра 2018.

Четврти састанак, Сарајево, 12.12.2019.

Пододбор за економска и финансијска питања и статистику
Пододбор за економска и финансијска питања и статистику разматра питања у вези са кретањем капитала и плаћањима, економском политиком, сарадњом у области статистике, подстицањем и заштитом улагања и финансијском сарадњом.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Сарајево, 25. i 26.1.2017.

Други састанак - Брисел, 14. i 15.11.2017.

Трећи састанак - Мостар, 15. i 16.11.2018.

Четврти састанак, Брисел, 19 и 20.11.2019.

Пододбор за правду, слободу и безбедност
Пододбор за правду, слободу и безбедност разматра питања у вези са правосуђем и основним правима (укључујући борбу против дискриминације), полицијском и правосудном сарадњом, владавином права, заштитом података, визама, граничном контролом, азилом и миграцијама, незаконитим усељавањем и реадмисијом, прањем новца, дрогама, борбом против тероризма, криминалом и другим незаконитим активностима.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Сарајево, 1. и 2. децембра 2016.

Други састанак - Брисел, 30.11. и 1.12. 2017.

Трећи састанак - Бања Лука, 28. и 29. новембра 2018.

Четврти састанак, Брисел, 5 и 6.12.2019.

Четврти састанак Пододбора за правду, слободу и сигурност између ЕУ и БиХ - Извјештај стручњака о питањима владавине права у БиХ - Брисел, 5.12.2019.

Пододбор за иновације, информационо друштво и социјалну политику
Пододбор за иновације, информационо друштво и социјалну политику разматра питања у вези са кретањем радника, условима рада и једнаким могућностима, сарадњом у области социјалне политике, образовањем и оспособљавањем, сарадњом у области културе, информацијама и комуникацијама, сарадњом у области аудиовизуелних услуга, мрежама и услугама електронских комуникација, информационим друштвом, истраживањем и технолошким развојем.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Бања Лука, 9.2. 2017.

Други састанак - Брисел, 30.1.2018.

Трећи састанак - Сарајево, 13.02.2019

Четврти састанак, Брисел, 20.2.2020.

Пододбор за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој
Пододбор за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој развој разматра питања у вези са саобраћајем, енергијом, нуклеарном безбједношћу, животном средином, климатским промјенама, цивилном заштитом и регионалним и локалним развојем.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак, Брисел, 30.11. 2016.

Други састанак, Бања Лука, 30.11. 2017.

Трећи састанак, Брисел, 13.12.2018.

Prvi sastanak - Brisel, 30.11. 2016

Drugi sastanak - Banja Luka, 30.11. 2017.

Treći sastanak - Brisel, 13.12.2018.

Четврти састанак - Видеоконференција, 22.9.2020.

Посебна група за реформу јавне управе
Посебна група за реформу јавне управе разматра питања у вези са реформом јавне управе.

Препоруке Европске комисије након одржаних састанака:

Први састанак - Мостар, 1.2. 2017.

Други састанак - Сарајево, 30.1. 2018.

Трећи састанак - Бања Лука, 12. фебруара 2019.

Четврти састанак, Видеоконференција, 8.7.2020.