JAVNI POZIV za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine

JAVNI POZIV za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine

Na osnovu članka 12. stavka (3) Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18 i 16/20), Odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za europske integracije 2020. godine (broj 07/B-02-3-474/20 od 09.06.2020. godine) i Odluke o o raspisivanju Javnog poziva za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine (broj 07/B-02-3-474-2/20 od 09.06.2020. godine), Direkcija za europske integracije raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine

Direkcija za europske integracije (u daljem tekstu: Direkcija) poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave na Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), za realizaciju obuka u oblasti europskih integracija utvrđenih člankom 5. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18 i 16/20, u daljem tekstu: Odluka o obukama):

 

i) Komuniciranje o procesu europskih integracija

j) Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu europskih integracija

k) Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji

            l) Programi teritorijalne suradnje

Kriteriji i podkriteriji za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv utvrđeni su člankom 13. Odluke o obukama i člankom 2. Odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za europske integracije 2020. godine (u daljem tekstu: Odluka o razradi kriterija), kako slijedi:

a) Kriterij: Radno iskustvo na poslovima u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke -  najviše pet bodova, razrađuje se na osnovu podkriterija:

 1) radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine, a kraćem od 2 godine - 1 bod;

2) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 2 godine, a kraćem od 3 godine - 2 boda;

3) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 3 godine, a kraćem od 4 godine - 3 boda;

4) radno iskustvo u trajanju od najmanje 4 godine, a kraćem od 5 godina - 4 boda;

5) radno iskustvo u trajanju od 5 i više godina - 5 bodova.

b) Kriterij: Simulacija obuke pred Povjerenstvom, uključujući i dostavljanje koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom - najviše četiri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

1) prezentacijske vještine - najviše 2 boda;

2) sadržaj koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom, pripremljen i izveden sukladno silabusima za svaku obuku posebno koji čine Aneks Odluke o razradi kriterija - najviše 2 boda.

c) Kriterij: Predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji obuke u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke - najviše tri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

1) predavačko iskustvo od ostvarenih 1 do 2 predavačka angažmana -1 bod;

2) predavačko iskustvo od ostvarenih 3 do 4 predavačka angažmana - 2 boda;

3) predavačko iskustvo od ostvarenih 5 i više predavačkih angažmana - 3 boda.

d) Kriterij: Završena obuka predavača u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke - najviše dva boda, razrađuje se na način da se završena obuka za predavača vrednuje s dva boda, ukoliko ista korespondira s nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

e) Kriterij: Završen poslijediplomski studij u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke - najviše jedan bod, razrađuje se na način da se završeni poslijediplomski studij vrednuje s jednim bodom, ukoliko isti korespondira s nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

Na simulaciju obuke pred Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno pet bodova na osnovu kriterija iz točki a), c), d) i e).

Odluka o razradi kriterija, među ostalima, utvrđuje silabuse i maksimalno potreban broj predavača za svaku pojedinačnu obuku posebno. Pomenuta Odluka sastavni je dio Javnog poziva i možete je preuzeti ovdje.

Kandidati su dužni dostaviti:

  1. Popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti ovdje.
  2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta iz članka 4. Odluke o razradi kriterija, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

a)      Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda ili uvjerenje poslodavca/organizacije kod koje je radno iskustvo ostvareno, s podacima o periodu angažmana i opisu radnih zadataka i aktivnosti u svezi s nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje;

b)      Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji obuke u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda/uvjerenje institucije/organizacije za koju je predavač bio angažiran, s nazivom teme predavanja i navedenim brojem predavačkih angažmana. Za kandidate koji su ostvarili 5 i više predavačkih angažmana u bilo kojoj instituciji/organizaciji, dovoljno je da potvrda sadrži podatak da je ostvareni broj predavačkih angažmana 5 i više, bez potrebe navođenja konkretnog broja predavačkih angažmana. Kandidati koji imaju ostvareno predavačko iskustvo u Direkciji, ne moraju dostavljati dokaz o predavačkom iskustvu u Direkciji, jer će imenovano Povjerenstvo za certificiranje predavača pribaviti isti iz službene evidencije Direkcije.

c)      Dokaz o završenoj obuci predavača u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke: Certifikat/Potvrda ili drugi dokument organizatora obuke za predavače;

d)      Dokaz o završenom poslijediplomskom studiju u oblasti europskih integracija koja je predmet obuke: Diploma o završenom poslijediplomskom studiju (nostrificirane/ priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dokument koji sadrži nazive svih položenih predmeta u okviru završenog poslijediplomskog studija.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za europske integracije 2020. godine - ne otvarati“, na adresu Direkcije za europske integracije: ul. Đoke Mazalića 5, 71000 Sarajevo, putem preporučene pošte ili se predaju izravno na protokol Direkcije.

Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2020. godine.

Napomena kandidatima:

O vremenu i mjestu održavanja simulacije obuke pred Povjerenstvom kandidati će biti obaviješteni naknadno.