TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)

TAIEX je instrument Europske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći i razmjenu informacija javnoj upravi državama u procesu pristupanja Europskoj uniji kao i novim državama članicama, u području usklađivanja sa zakonodavstvom EU i njegovom provedbom.

Uloga TAIEX-a je posredovanje između stručnjaka i korisnika. Stručnjaci koji učestvuju u TAIEX instrumentu su isključivo iz država članica Europske unije.

Oni su najčešće predstavnici administracije države članice EU i/ili institucija EU, ali mogu biti angažovani i stručnjaci sa pojedinih univerziteta.

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je generalni koordinator svih TAIEX aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

TAIEX u Bosni i Hercegovini mogu koristiti:

Ø  državni službenici uposleni u javnoj upravi (državni nivo, entiteti i Brčko Distrikt BIH);

Ø  pravosudni organi i agencije za provođenje zakona;

Ø  članovi parlamenta i državni službenici uposleni u parlamentima ili zakonodavnim tijelima;

Ø  predstavnici profesionalnih i privrednih udruženja koja zastupaju društvene partnere, te predstavnici sindikalne organizacije i udruženja poslodavaca.

TAIEX ne obezbjeđuje direktnu podršku civilnim društvima, privatnim licima ili pojedinačnim poduzećima.

Pomoć u okviru TAIEX-a pruža se na neki od sljedećih načina:

Radionice, seminari ili konferencije se organizuju za veće grupe predstavnika zemalja korisnika po poglavljima acquis-a, na kojima eksperti država članica Europske unije predstavljaju iskustva iz određenog područja zakonodavstva Europske unije.

Seminari i radionice mogu biti organizirani za predstavnike samo jedne zemlje korisnice, ili to mogu biti multilateralni seminari, radionice i konferencije na kojima se pruža i mogućnost razmjene iskustava zemalja korisnica. Ovaj vid pomoći organizuje se u trajanju od jednog do tri dana.

Studijske posjete pružaju mogućnost da delegacija od maksimalno tri predstavnika, koji se bave određenim pitanjem, odlazi u studijsku posjetu u neku od zemalja članica EU u trajanju od maksimalno pet dana, s ciljem direktnog upoznavanja sa praksom primjene nekog konkretnog dijela propisa EU. Studijske posjete se fokusiraju na tehnička pitanja u vezi sa provedbom acquis-a.

Boravak stručnjaka je vid pomoći kada na zahtjev zemlje korisnice, ekspert/i država članica Europske unije borave do 5 dana, u instituciji zemlje korisnika, sa manjom grupom predstavnika, u cilju pružanja detaljnih savjeta u pogledu prenošenja, primjene ili provedbe određenih pravnih propisa Europske unije

Serija događaja je oblik TAIEX pomoći koji omogućava sukcesivno korištenje različitih vidova pomoći ili jednog te istog više puta s tim da je neophodno da postoji tematska veza. Podnosiocu zahtjeva umjesto podnošenja više aplikacija omogućeno je da putem jednog obrasca aplicira za više vidova pomoći.

KAKO APLICIRATI ZA TAIEX U BOSNI I HERCEGOVINI?

Nakon što korisnik odluči za koji modalitet pomoći će aplicirati, potrebno je popuniti odgovarajuću aplikaciju na engleskom jeziku i dostaviti je Direkciji za europske integracije na e-mail adresu: taiexbih@dei.gov.ba

Ukoliko je aplikacija pravilno popunjena, Direkcija za evropske integracije aplikaciju prosljeđuje Uredu TAIEX-a u Brisel.

Ukoliko je aplikaciju potrebno dopuniti/ispraviti, Direkcija za europske integracije vraća podnosiocu aplikaciju na doradu te obezbjeđuje stručnu pomoć pri korigovanju aplikacije. 

+ Više

KORIŠTENJE TAIEX INSTRUMENTA POMOĆI U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 

S ciljem nastavka što uspješnije realizacije TAIEX instrumenta pomoći u vrijeme pandemije uzrokovane COVID 19, većina TAIEX događaja, gdje je moguće će se odvijati online. U tu svrhu izrađen je vodič za online događaje koji je dostupan na sljedećem linku:

Manual for online TAIEX events without interpretation

Europska komisija je identifikovala prioritetne sektore intervencije. Aplikacije iz navedenih sektora će imati prioritet u realizaciji i podnosit će se putem posebnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku:

Simplified application form for COVID-related TAIEX requests

Popunjen obrazac se prema ustaljenoj proceduri dostavlja Direkciji za europske integracije na email taiexbih@dei.gov.ba koja će isti nakon provjere, proslijediti dalje Uredu TAIEX-a u Brisel.

+ Više

Dokument Pregled
TAIEX obrazac Pregled
Uputstvo za popunjavanje obrasca TAIEX aplikacije Pregled
TAIEX vodič za učesnike Pregled
TAIEX vodič za učesnike na multilateralnim seminarima/radionicama Pregled
TAIEX uputstvo za koorganizatore seminara Pregled
Manual for online TAIEX events without interpretation - COVID – related TAIEX requests: Pregled
Simplified application form for COVID-related TAIEX requests - COVID – related TAIEX requests Pregled