MAKROREGIONALNE STRATEGIJE

Pored Europske komisije, koja ima vodeću ulogu koordinacije strategije, u svakoj državi postoje koordinatori koji pružaju podršku u implementaciji, kako bi se ispunili strateški, dugoročni ciljevi država učesnica. Makroregionalne strategije nemaju sopstveni izvor financiranja, već se sredstva osiguravaju iz postojećih financijskih izvora, kao što su europski strukturni i investicijski fondovi.

Očekivani rezultati svake makroregionalne strategije su definiranje problema, određivanje zajedničkih ciljeva, sudjelovanje u aktivnostima kroz projekte i programe, te na taj način osigurati dugoročna i efikasna rješenja, koja bi koristila samoj državi, kao i regiji.

Bosna i Hercegovina je uključena u dvije strategije:

  - Strategiju za dunavsku regiju (EUSDR) i

 - Strategiju za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Postoje još i EU strategija za alpsku regiju (EUSALP) i EU strategija za područje Baltičkog mora (EUSBSR).

Više informacija možete pronaći na ovdje

STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU  (EUSDR)

Makroregionalna strategija je usvojena 2010. godine. Obuhvata devet država članica i pet nečlanica EU: Njemačka (Baden-Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska te Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija i Ukrajina. Strategija se sastoji i od četiri prioritetna stuba: 

 A.      Povezivanje Dunavske regije

 B.      Zaštita/očuvanje okoliša Dunavske regije

 C.      Izgradnja prosperiteta u Dunavskoj regiji

 D.      Jačanje Dunavske regije

Službena stranica https://www.danube-region.eu 

STRATEGIJA EU ZA JADRANSKO-JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Ova makroregionalna strategija usvojena je 2014. godine. Obuhvata četiri države članice (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka) i pet država izvan EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija i S. Makedonija). Strategija se sastoji od četiri stuba koji se dijele na teme. Za svaki stub kao koordinatori su predviđene dvije države (jedna članica i jedna država izvan EU). Stubovi u okviru kojih strategija djeluje:

A.      Plavi rast

B.      Povezivanje regije

C.      Kvaliteta okoliša

D.      Održivi turizam

Službena stranica Strategije je: http://www.adriatic-ionian.eu/

STRATEŠKI PROJEKTI

EUSAIR FACILITY POINT

U okviru transnacionalnog programa ADRION, razvijen je Strateški projekat EUSAIR Facility Point, s ciljem da se podrži upravljačka struktura EU Strategije za jadransko-jonski makroregion (EUSAIR), sa trajanjem od 1. maja 2016. do 31. decembra 2022. Vodeći partner Projekta je Ured Vlade Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, a projektni partner u BiH je Direkcija za europske integracije, odnosno Ured Državnog IPA koordinatora. Kako su Strategijom obuhvaćene i zemlje članice EU i zemlje potencijalni kandidati i kandidati za članstvo u EU, strateški projekat se financira iz tri izvora: Europskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF), Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i  nacionalnog kofinansiranja. Projektni partner iz IPA zemlje obezbjeđuje 15 posto kofinansiranja uz IPA II izvor finansiranja.

Više o samom projektu možete pročitati na slijedećem linku: https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/

Kontakt:

Tina Trapara

EUSAIR Facility Point projektni službenik

Tel: +387 33 255 495

e-mail: tina.trapara @dei.gov.ba

 

PANORAMED

U okviru transnacionalnog programa MED, razvijen je Strateški projekat s ciljem podrške upravljačkoj strukturi MED-a, pod nazivom PANORAMED, sa trajanjem od 4. srpnja 2017. do 31. ožujka 2022. Vodeći partner Projekta je Ministarstvo financija I javne uprave Španjolske, a projektni partner u BiH je Direkcija za europske integracije, odnosno Ured Državnog IPA koordinatora. Kako su programom obuhvaćene i zemlje članice EU i zemlje potencijalni kandidati i kandidati za članstvo u EU, strateški projekat se finansira iz tri izvora: Europskog regionalnog razvojnog fonda,   Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II i nacionalnog kofinansiranja. Projektni partner iz IPA zemlje obezbjeđuje 15 posto kofinansiranja uz IPA II izvor financiranja. 

Više o samom projektu možete pročitati na slijedećem linku: https://governance.interreg-med.eu/

Kontakt:

Adi Hadzihalilovic

PANORAMED Projektni službenik

Tel: +387 33 209 032

e-mail: adi.hadzihalilovic@dei.gov.ba