Usklađivanje zakonodavstva

Usklađivanje pravnog sustava Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Europske unije (acquis-a)  podrazumijeva ne samo usklađivanje odredbi nego i njihovo djelotvorno provođenje.

  

Obaveza usklađivanja zakonodavstva je pravni kriteriji koji proizlazi iz kriterija iz Kopenhagena i, pored političkog i ekonomskog kriterija, predstavlja uvijet za članstvo u Europskoj uniji.

 

Za proces usklađivanja propisa značajna je i sposobnost države za preuzimanje obaveze u širem kontekstu, a podrazumijeva jačanje administrativne sposobnosti i stvaranje efikasnog državnog sustava uprave za provođenje acquis-a i drugih obaveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji (administrativni kriterij iz Madrida).

  

Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, br. 10/08, 1/17 i 8/17) preuzela obavezu postepenog usklađivanja svog postojećeg i budućeg zakonodavstva s pravnom tečevinom Europske unije obuhvaćenom Sporazumom i propisnu primjenu i provođenje usklađenog zakonodavstva do kraja prelaznog perioda od šest godina od dana stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

  

SSP je stupio na snagu 1. lipnja 2015. a rok za ispunjavanje obaveze je do 1. lipnja 2021. godine.

Zavisno od predmeta reguliranja, ustavnih i zakonskih nadležnosti, jedan pravni akt EU može se preuzeti u jedan ili više bh. propisa. Bez obzira na to kojim bh. propisom se preuzima pravni akt EU, mora se ispoštovati zahtjev usklađenosti u odnosu na pravni akt EU. To znači da se preuzimanje acquis-a treba vršiti na koordiniran i usklađen način, odnosno bh. propisi kojima se preuzima isti pravni akt EU trebaju biti usklađeni na jednak način i u istom obimu.

 

DRŽAVNI PROGRAM ZA USVAJANJE acquis-a ILI NACIONALNI PROGRAM ZA USVAJANJE acquis-a (NPAA)

 

Državni program za usvajanje acquis-a ili nacionalni program za usvajanje acquis-a (NPAA) je plan ili program usklađivanja domaćih propisa s pravnom tečevinom Europske unije ili acquis-om, koji usvajaju države koje pristupaju Europskoj uniji. Usvajanje programa za usklađivanje domaćih propisa s acquis-om obaveza je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 

Pojedine države, potencijalne kandidatkinje za članstvo, usvajale su i dokumente koji su osim plana usklađivanja domaćih propisa s acquis-om sadržavali i planove provedbe ostalih obaveza u procesu pristupanja Europskoj uniji te eventualno planove troškova za provedbu. Uobičajeni naziv za ove sveobuhvatne dokumente je program integriranja ili nacionalni program integriranja. Bosna i Hercegovina je započela izradu Programa integriranja u EU u listopadu 2020. godine.

Uobičajeno je da Program integriranja utvrđuje navedene planove na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi, a može sadržavati i projekciju budžeta za provođenje programa.

  

ODLUKA O POSTUPKU USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE SA PRAVNOM TEČEVINOM EVROPSKE UNIJE  

  

Odlukom o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Europske unije detaljno su propisane:

- obaveze predlagača/obrađivača propisa BiH u postupku usklađivanja

- obaveze Direkcije za europske integracije (DEI)

- uputstva za izradu instrumenata za usklađivanje (tabela usklađenosti i izjava o usklađenosti).

U postupku izrade propisa obrađivač je dužan:

 - izraditi instrumente za usklađivanje

 - izvršiti stručnu redakturu termina u tabeli stručnih termin

 - u završnim odredbama propisa navesti nazive preuzetih pravnih akata EU.

Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Europske unije  („Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 02/18), obavezuje obrađivače propisa i Direkciju za europske integracije da u potpunosti prate proces usklađivanja, od izrade propisa do faze usvajanja i ulaganja amandmana propisa u zakonodavnim tijelima.

 

Cilj donošenja ove odluke je da osigura preduvijete za vršenje pravilnog usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom tečevinom EU, praćenje procesa usklađivanja i izvještavanja o usklađenosti propisa, kao i dosljednu upotrebu stručnih termina prilikom  prevođenja propisa BiH na engleski jezik.

Tabela usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa sa sekundarnim izvorima prava EU.

 

Izjava o usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz koji, pored osnovnih podataka o usklađenosti propisa sa svim izvorima prava EU, sadrži obavezu potpisa rukovodioca organa uprave kao obrađivača propisa kojim se potvrđuje tačnost navoda u izjavi o usklađenosti.

Dokument Pregled
Tabela usklađenosti Pregled
Izjava o usklađenosti Pregled

IZVJEŠTAVANJE

  

Tabela se koristi za potrebe izvještavanja Europske komisije  i predstavlja osnovu za ujednačavanje procesa izvještavanja i generalno procesa usklađivanja jer koherentne i jedinstvene informacije daju uvid u obim preuzetog zakonodavstva EU u pravni sustav BiH.

U prvom dijelu tabele navode se institucije nadležne za njenu izradu i svi propisi koji su usklađivani s određenim pravnim aktom EU. Tabela se popunjava na engleskom jeziku nakon završene redakture prijevoda propisa. Izradu tabele koordinira Direkcija za europske integracije.

Više informacija o procesu usklađivanja možete pronaći ovdje.

 

KORISNI LINKOVI

EUR LEX 

EUR-Lex je internetska stranica Europske unije koja korisnicima omogućava besplatan pristup bazi podataka koja sadrži zakonodavstvo EU, sudsku praksu Suda EU, elektronsku verziju Službenog lista EU na 24 službena jezika EU i druge javne dokumente EU. EUR-Lex se koristi za pretraživanje acquis-a sa kojim se usklađuje zakonodavstvo. 

 

TAIEX

 

TAIEX je instrument Europske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći i razmjenu informacija javnoj upravi državama u procesu pristupanja Europskoj uniji kao i novim državama članicama, u području usklađivanja sa zakonodavstvom EU i njegovom provedbom.

 

Dokument Pregled
Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije („službeni glasnik BiH“, br. 75/16, 2/18 i 32/23) - pročišćeni neslužbeni tekst Pregled
Uputstvo za popunjavanje tabela za izvještavanje Pregled
OBRAZAC Tabele za izvještavanje Pregled
OBRAZAC Tabele za izvještavanje (ENG) Pregled
OBRAZAC Tabele stručnih termina Pregled
Smjernice za usklađivanje propisa BiH s pravnom tečevinom EU Pregled