Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je glavni financijski instrument Europske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, uključujući pravnu stečevinu, a s ciljem članstva u Europskoj uniji. IPA predstavlja sveobuhvatnu podršku procesu europskih integracija, kroz financijsku, tehničku i ekspertnu podršku reformama. 

Kako bi podržala države potencijalne kandidatkinje i kandidatkinje Europska unija je 2006. godine sve dotadašnje oblike podrške zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo (CARDS, SAPARD, ISPA, PHARE, instrument za Tursku) objedinila u jedan - Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA).

Sredstva IPA-e namijenjena su prvenstveno institucijama u cilju preuzimanja obveza, a dostupna su i drugim korisnicima (nevladinim organizacijama, poslovnoj zajednici, pograničnim regijama, jedinicama lokalne samouprave, poljoprivrednim gospodarstvima i drugim fizičkim i pravnim osobama).

IPA I (2007. - 2013.)

IPA I provodila se u okviru pet komponenti: 

- IPA komponenta 1 – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

- IPA komponenta 2 – Prekogranična suradnja

- IPA komponenta 3 – Regionalni razvoj

- IPA komponenta 4 – Razvoj ljudskih potencijala

- IPA komponenta 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Kao zemlja potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU, BiH je u okviru IPA I (2007.-2013.) mogla koristiti sredstva u okviru prve dvije komponente (Podrška u izgradnji institucija i Prekogranična suradnja ), dok su preostale tri komponente bile dostupne isključivo zemljama s kandidatcijskim statusom, s izgrađenim sustavom za decentralizirano upravljanje pomoći (DIS) koji je akreditirala Europska komisija.

U razdoblju 2007.- 2013. proračun za IPA-u je iznosio oko 11,5 milijardi eura. 

IPA III (2021. - 2027.) 

IPA III je treća generacija instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. S proračunom od 14,2 milijarde eura u sedmogodišnjem razdoblju 2021. -2027. Europska unija putem ovog instrumenta nastavlja financijski podržavati pravne ekonomske i društvene reforme u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, osposobljavajući ih tako da ispune kriterije za članstvo u Uniji.

+Više o IPA III 

IPA II (2014. - 2020.) 

Za razdoblje 2014. - 2020. Europska komisija je izvršila određenu reviziju i uvela Instrument pretpristupne pomoći IPA II.

IPA II se provodi u okviru pet područja politika (eng. policy areas):

- Reforme kao dio priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta

- Društveno- ekonomski i regionalni razvoj

- Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, ravnopravnost spolova i razvoj ljudskih resursa

- Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Regionalna i teritorijalna suradnja.

Financijska pomoć je dostupna državama korisnicama, uz proračun od 11,7 milijardi eura za razdoblje 2014.- 2020. u svim područjima politika, bez obzira da li zemlja ima status kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje. 

Važećim regulativama Europske komisije definirani su: način upravljanja i kontrole IPA II pomoći, pravila za programiranje i provedbu pomoći te pravila za financijsko upravljanje.

Osnovna razlika u odnosu na prethodni instrument pretpristupne pomoći je uvođenje sektorskog pristupa u planiranju korištenja sredstava koji omogućava ciljanu podršku, osiguravajući učunkovitost, održivost i fokus na rezultatima. Sektore za IPA II podršku zajednički identificiraju EU i države korisnice pomoći na temelju zadanih kriterija.

Kriteriji koji omogućavaju procjenu sektorske zrelosti su:

- Dobro definisane vladine sektorske politike/strategije;

- Institucionalno uređenje, rukovođenje i kapaciteti za implementaciju sektorske strategije;

- Koordinacija sektora i donatora;

- Srednjoročni proračunski izgledi za implementaciju sektorskih politika;

- Praćenje implementacije sektorskih politika i ocjena ostvarenja;

- Upravljanje javnim finansijama (efikasno, učinkovito i transparentno) i dogovori o sektorskom   proračunu;

- Važeći i projicirani (planirani) makroekonomski okvir u kojem bi bile implementirane sektorske politike.

Za uspješno upravljanje sektorskim pristupom veoma je važan mehanizam sektorske koordinacije koji uključuje koordinaciju vladinih institucija i drugih zainteresovanih strana u državi kao i koordinaciju donatorskih partnera.

 

Pored sektorskog pristupa, IPA II  omogućava:

- Korištenje dodatnih sredstava (fleksibilnost u raspodjeli) u slučaju napretka u procesu evropskih integracija i iskorištenosti IPA II sredstava;

- Korištenje sektorske proračunske podrške (SBS).

IPA II SEKTORI U BOSNI I HERCEGOVINI

Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument (2014.- 2017.) i kojima je omogućena IPA II podrška su:

- Demokracija i upravljanje

- Vladavina prava i osnovna prava

- Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja

- Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

Pored postojećih sektora te sektora Prometa koji se 2016. godine kvalificirao za IPA II podršku, Revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2014.- 2020. uključio je i nove sektore:

- Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Okoliš i energija

KAKO SE PROVODI IPA

Osnovne faze provedbe IPA II su:

 - strateško planiranje i programiranje

 - priprema programa

 - implementacija

 - monitoring,evaluacija i izvještavanje. 

I.        Strateško planiranje i programiranje

Okosnica strateškog programiranja je:

- Utvrđivanje državnih prioriteta i strateških sektora

- Formuliranje ciljeva i alociranje sredstava

- Modaliteti realizacije.

II.        Planski programski dokumenti

Indikativni strateški dokument (ISP) - Višegodišnji strateški  dokument u kojem se utvrđuju prioriteti i ciljevi financijske pomoći EU za razdoblje 2014.- 2020. Indikativni strateški dokument je referentni dokument za pokretanje procesa programiranja. Ovaj  dokument zamjenjuje Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) koji se upotrebljavao do 2013. godine.

Sektorski planski dokument (SPD) -Višegodišnji radni dokument služi za procjenu zrelosti određenog sektora za primjenu sektorskog pristupa,  identificira  prioritete za srednjoročni period te sekvencionira IPA II pomoć sektoru u višegodišnjoj perspektivi. SPD sadržava  „Mapu puta“, tj. dokument koji daje sažet pregled ključnih momenata prilagodbe sektora za primjenu sektorskog pristupa, kao i ciljeva i koraka neophodnih za prilagodbu. SPD predstavlja temelj za pripremu akcijskih dokumenata.

Akcijski dokumenti (AD) - Dokument predstavlja sastavni dio godišnjeg programskog paketa (Akcijski program) države korisnice. Dokument daje opis konteksta i intervencije u smislu niza koordiniranih aktivnosti usmjerenih na postizanje prioritetiziranih sektorskih ciljeva. Ovaj dokument počiva na interventnoj logici predstavljenoj u logičkom okviru te naglašenom mjerenju učinkovitosti izvedbe.

III.        Implementacija

Prema Uredbi o financiranju pretpristupne pomoći EU postoje tri načina za implementaciju  IPA pomoći:

Izravnim upravljanjem - Europska komisija nadležna je za sve zadatke provedbe proračuna EU koje njezini odjeli izravno  provode, bilo u sjedištu ili u delegacijama EU ili putem europskih izvršnih agencija.

Neizravnim upravljanjem - Europska komisija povjerava zadaće provođenja proračuna partnerskim državama (ili organima koja one odrede), međunarodnim organizacijama, razvojnim agencijama država članica EU i drugim tijelima.

Zajedničkim upravljanjem - podijeljeno upravljanje s državama korisnicama.

IV.        Monitoring, evaluacija pomoći i izvještavanje

U kontekstu IPA II,  monitoring je usmjeren na rezultate postignute na strateškoj, sektorskoj i akcijskoj razini (tj. učinak temeljen na rezultatima), uz praćenje financijskog izvršenja.

Identifikacija ključnih indikatora u procesu izrade planskih i programskih dokumenata je od posebne važnosti za praćenje akcija/projekata.

Evaluacija je analiza učinkovitosti i pravca neke aktivnosti koja uključuje ocjenu napretka i utjecaja te aktivnosti, opsežnija je od monitoringa i može uključiti više država korisnica IPA pomoći. U kontekstu korištenja IPA sredstava, evaluacija predstavlja neovisno ocjenjivanje (analizu) ekonomičnosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti programa/projekta u odnosu na utvrđene ciljeve, radi donošenja zaključaka koji se mogu koristiti kao temelj za buduće odluke.

Zemlje korisnice IPA-e II u obvezi su dostaviti Europskoj komisiji izvješće o implementaciji IPA sredstava u prethodnoj godini, u skladu s Uredbom Europske komisije br. 966/2012, najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

DRŽAVNA IPA

Većina pomoći usmjerava se kroz državne akcijske programe, koji su temelj za rješavanje potreba specifičnih za državu u prioritetnim sektorima, kako je utvrđeno u indikativnim strateškim dokumentima.

Državni programi pomoći realiziraju se kroz pripremu akcijskih dokumenata (Akcijskih paketa) za svaku godinu. Bosna i Hercegovina je uspješno isprogramirala sva IPA II sredstva.  Europska komisija je odobrila IPA državne programe zaključno s 2019. godinom.

IPA II državne programe možete pogledati ovdje.

Indikativno izdvojena IPA II sredstva za Bosnu i Hercegovinu u razdoblju 2014.- 2020. iznose 552,1 miliona eura.

VIŠEDRŽAVNA IPA

Pored toga što pojedinačno podržava države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU, Europska unija pruža financijsku i tehničku podršku s ciljem realizacije zajedničkih (regionalnih) prioriteta država korisnica IPA II instrumenta.

Ova podrška se osigurava iz instrumenta Višedržavna IPA (eng. Multi-country IPA), čiji je cilj da se unaprijedi regionalna suradnja i riješe pitanja od općeg interesa za sve korisnice IPA-e.

Višedržavni IPA program provodi se na način da se projekti provode zajednički u svim državama korisnicama IPA programa, a ne u svakoj državi zasebno. Države korisnice Višedržavnog IPA programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* , Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Priprema i provedba Višedržavnog programa provodi se prema izravnom modelu upravljanja - pripremu, provedbu i praćenje provedbe projekata višedržavne IPA-e obavlja Europska komisija.

Višedržavni IPA program možete pogledati ovdje.

PRAVNI OKVIR

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), kao i definiranja ciljeva, specifičnih pravila, općih odredaba i procedura za realizaciju ovog programa, Europski parlament i Europska komisija su usvojili set pravnih akata koji su neophodni za provođenje programa.

Europski parlament i Europsko vijeće su 11. ožujka  2014. usvojili Uredbu br. 231/2014, kojom je uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020. (IPA II). Regulativom je određeno da je opći cilj IPA-e II podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene s pravilima i vrijednostima EU.

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 236/2014, od 11. ožujka 2014. definirana su pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020.

Europska komisija je 2. svibnja 2014. usvojila Implementacionu regulativu (IR) br. 447/2014,  kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Europskog parlamenta.

Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Europske komisije stupio je na snagu 24. kolovoza 2015. godine.

Dokument Pregled
Okvirni sporazum o financijskom partnerstvu između Europske komisije i BiH o posebnim aranžmanima za provedbu financijske pomoći unije BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) Pregled
Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja u skladu sa okvirnim sporazumom o financijskom partnerstvu između Europske komisije i BiH o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći unije BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) Pregled
Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije Pregled
Informacija o novom instrumentu pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2014-2020 (IPA II) Pregled
Revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. Pregled
Provedbena uredba Komisije o IPA II Pregled
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the IPA II Pregled