Organizacijska struktura

Galerija

Direktor Direkcije rukovodi Direkcijom, odnosno zastupa i predstavlja Direkciju i ima ovlaštenja i odgovornosti u svezi s rukovođenjem Direkcijom i usklađivanjem rada u njoj.

+ Više

Odjeljenje za podršku je samostalna unutaranja organizacijska jedinica u Direkciji, koja obavlja poslove neophodne za ostvarivanje funkcija, programa i plana rada direktora, koordinira inicijative i poslove u čijoj realizaciji sudjeluje više organizacijskih jedinica Direkcije, koordinira poslove srednjoročnog i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja o radu Direkcije, obavlja poslove u domenu internog komuniciranja u svezi s ostvarenjem funkcija direktora kao i poslove informiranja medija.    

+ Više

Sektor za strategiju i politike integracija obezbjeđuje i podržava učešće Direkcije u izradi nacrta i prijedloga politika, zakona, ostalih propisa i smjernica koje se odnose na uspješno ispunjavanje obaveza koje za Bosnu i Hercegovinu proizlaze iz procesa europskih integracija; koordinira aktivnosti organa vlasti u Bosni i Hercegovini u vezi sa europskim integracijama i nadzor nad provođenjem njihovih odluka; koordinira operativne kontakte Direkcije kao glavnog partnera nadležnih institucija EU u procesu europskih integracija, te koordinira saradnju organa vlasti u Bosni i Hercegovini sa EK i ostalim stručnim tijelima EU.

+Više

Sektor planira, koordinira, nadzire, izvještava i predlaže mjere za usklađivanje pravnog sustava Bosne i Hercegovine s acquis-em, osigurava stručnu pomoć institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu usklađivanja zakonodavstva te provjerava usklađenost zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU.

+ Više

Sektor organizira i prati razvoj ljudskih resursa Direkcije, razvija kompetencije uposlenih provođenjem stručnog obučavanja i usavršavanja, obavlja normativno - pravne i pravne poslove vezane za radno - pravno status uposlenih, obavlja sve financijsko - računovodstvene poslove vezane za proračun Direkcije i poslove javnih nabavki, planira razvoj i održavanje informatičkog sustava, obavlja poslove elektroničkog vođenja Pisarnice, Biblioteke, arhive i općih poslova.

+ Više

Sektor pruža podršku institucijama Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, na način da pomaže ispunjavanje pretpristupnih obveza, osigurava pristup prijevodima značajnih pravnih dokumenata EU, kreira i održava korpus znanja i iskustva o pravnom prevođenju i razvoju terminologije neophodne za usklađivanje zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s acquis-em u razdoblju do i nakon pristupanja Bosne i Hercegovine EU.

+ Više

Sektor obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju i pripremu strateškog planiranja, programiranje te provedbu monitoringa, evaluacije i izvještavanja o pretpristupnoj pomoći EU kao i ostalim programima pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini. Pri tome djeluje kao Ured Državnog koordinatora za pretpristupnu pomoć, tajništvo Državnom odboru za investicije kroz obavljanje stručnih i administrativnih poslova i kao projektni partner za Bosnu i Hercegovinu u projektima potpore upravljanju strategijama EU za različite regije i inicijative. 

+ Više

Sektor komunicira o procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine i aktivnostima Direkcije i obavlja poslove obučavanja u oblasti europskih integracija. 

+ Više

Sektor za programe teritorijalne suradnje obavlja poslove koji se odnose na učešće Bosne i Hercegovine u programima prekogranične i transnacionalne suradnje EU.

+ Više

Dokument Pregled
Organigram Pregled
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za europske integracije Pregled
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pregled
Odluka o osnivanju Direkcije Pregled