J A V N I  OGLAS o ponovnoj  prodaji službenog motornog vozila

J A V N I OGLAS o ponovnoj prodaji službenog motornog vozila

Na temelju Odluke direktora Direkcije za europske integracije o prodaji doniranog službenog vozila Škoda Octavia broj: 05/A-02-3-MV-154-10/21 od 16.03.2021.godine, Direkcija za europske integracije objavljuje sljedeći 

J A V N I  OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila

putem javnog nadmetanja - licitacije

1.     PREDMET  PRODAJE

Predmet prodaje je donirano službeno vozilo, vlasništvo Direkcije za europske integracije.  

2.     PODACI   VOZILU

vrsta motornog vozila: putnički automobil

marka: ŠKODA OCTAVIA

broj šasije: TMBDL41U99S006141

broj motora: AGU283362

radni obim motora: 1984

maksimalna snaga: 110 kW

vrsta motora/goriva: BENZIN

boja: SIVA

godina proizvodnje: 2008. godine

registrirano do: istekla registracija 09.03.2021. godine

pređena kilometraža: 78 045 km 

Utvrđena početna cijena motornog vozila je u iznosu od 4.800,00 KM (slovima: četiritisućesamstotina KM )

3.     PREGLED  VOZILA

Vozilo se može pogledati od 22. do 25. ožujka 2021. godine, u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 033 788 780. 

Vozilo će se nalaziti na parkingu zgrade UNIONINVEST, u ulici Grbavička broj 4 u Sarajevu.

4.     PRAVO  SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja/licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe s teritorija Bosne i Hercegovine, koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predviđeni depozit/kauciju za sudjelovanje u javnom nadmetanju u iznosu od 450,00 KM (slovima: četiristotinepedeset KM).

Utvrđeni iznos depozita/kaucije za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja/licitacije uplatiti na sljedeći način:

·         Primalac: Ministarstvo financija i trezora BiH

·         Transakcijski račun broj: 0000030000000145

·         Poziv na broj: 37111

·         Svrha uplate: javno nadmetanje/licitacija u Direkciji za europske integracije

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja/licitacije nemaju uposleni i angažirani u Direkciji za europske integracije, kao ni članovi njihove uže obitelji.

5.     SADRŽAJ  PONUDE


Ponuda treba da sadrži popunjen Obrazac 1 (za fizičke osobe) ili Obrazac 2 (za pravne osobe) koji su sastavni dio ovog javnog oglasa i mogu se preuzeti na službenoj web stranici Direkcije za europske integracije www.dei.gov.ba.

Ukoliko ponudu dostavlja fizička osoba, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj kontakt telefona, broj tekućeg računa, cijenu ponude i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravna osoba, ponuda mora da sadrži: naziv pravne osobe, adresu i broj kontakt telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javnog nadmetanja/licitacije, cijenu ponude, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri (3) mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa.

Uz ponudu dostavlja se i odgovarajući dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja.

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

6.     DOSTAVLJANJE  PONUDA


Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) kuverti s naznakom „PONUDA NE OTVARATI“.

Ponude se dostavljaju izravno, predajom na Pisarnicu Direkcije za europske integracije (soba 109 I kat) ili putem pošte na adresu: DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

ulica Đoke Mazalića broj 5, 71 000 Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak 30. ožujka 2021. godine do 14 sati.

Ponude upućene putem pošte moraju stići na navedenu adresu do navedenog datuma i vremena.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane putem pošte, nepotpune ponude, kao i ponude s ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da je prihvatljivu ponudu dostavio samo jedan ponuđač.


      7.   KRITERIJI  PRODAJE

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo.

U slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu za motorno vozilo, Povjerenstvo će prednost dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu, prema datumu i vremenu prijamnog štambilja s Pisarnice Direkcije za europske integracije, odnosno prema datumu i vremenu poštanskog žiga.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno - kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka motornog vozila.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

8.     DAN I  MJESTO  ODRŽAVANJA  JAVNOG  NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda, koje obavlja Povjerenstvo, održat će se u utorak,  30. ožujka 2021. godine  sa početkom u 14.30 sati u službenim prostorijama Direkcije za europske integracije u Sarajevu, ulica Đoke Mazalića broj 5, u sali broj 301 na III katu.
Prije otvaranja pismenih ponuda, priopćavaju se pravila javnog nadmetanja.

Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravne osobe ili fizička osoba, uz prezentaciju punomoći, odnosno osobne iskaznice.

Nakon otvaranja svih ponuda, utvrđuje se lista ponuđača koji su dostavili potpune ponude, na Obrascima ponude i prilozima, sa cijenom iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom, te konstatira se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču, nakon čega se zaključuje javno nadmetanje.

Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

     9.    OBVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan ponuđeni iznos na transakcijski račun broj: 000 003 0000000145 primatelja Ministarstvo financija i trezora BiH – Direkcija za europske integracije, pozivom na broj: 37111, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila ŠKODA OCTAVIA, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja.

Direkcija za europske integracije će u roku od sedam (7) dana, uz prezentaciju dokaza o uplati ponuđenog iznosa, s ponuđačem zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Nakon zaključenja ugovora, iznos uplaćenog depozita/kaucije će biti vraćen ponuđaču.

Ako ponuđač s najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, a uplaćena kaucija/depozit mu se neće vraćati, te u tom slučaju Direkcija za europske integracije zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, s utvrđene liste.

Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno s pratećim dokumentima motornog vozila, uz sačinjavanje zapisnika o primopredaji.

  10.     DODATNE INFORMACIJE

Obavijest o javnom pozivu za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se u dnevnim listovima Dnevni avaz, Nezavisne novine i Dnevni list, a tekst javnog oglasa će se objaviti na službenoj web stranici Direkcije za europske integracije www.dei.gov.ba

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Berina Turković, kontakt telefoni: 033 255 319 i 061 250 990.

 

Dokument Pregled
P O N U D A za kupovinu vozila fizička lica Pregled
P O N U D A za kupovinu vozila pravna lica Pregled