Ј А В Н И ОГЛАС о поновној продаји службеног моторног возила

Ј А В Н И ОГЛАС о поновној продаји службеног моторног возила

На основу Одлуке директора Дирекције за европске интеграције о продаји донираног службеног возила Шкода Оцтавиа број: 05/A-02-3-BT-154/21 од 17.02.2021.године, Дирекција за европске интеграције објављује сљедећи 

Ј А В Н И  ОГЛАС

о продаји службеног моторног возила

путем јавног надметања - лицитације

1.     ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је донирано службено возило, власништво Дирекције за европске интеграције. 

2.     ПОДАЦИ  О  ВОЗИЛУ

врста моторног возила: путнички аутомобил

марка: ШКОДА ОЦТАВИА

           број шасије: TMBDL41U99S006141

           број мотора: AGU283362

радни обим мотора: 1984

максимална снага: 110 кW

врста мотора/горива: БЕНЗИН

боја: СИВА

година производње: 2008. године

регистровано до: регистрација истекла 09.03.2021. године

пређена километража: 78 045 км

Утврђена почетна цијена моторног возила је у износу од 4.800 КМ (словима: четирихиљадеосамстотина КМ).

3.     ПРЕГЛЕД  ВОЗИЛА

Возило се може погледати у периоду од 22. марта до 25. марта, у времену од 10:00 до 15:00 часова, уз претходну најаву на телефон број: 033 788 780.

 

Возило ће се налазити на паркингу зграде УНИОНИНВЕСТ-а у улици Грбавичка број 4 у Сарајеву.

4.     ПРАВО  УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку јавног надметања/лицитације имају сва физичка и правна лица са територије Босне и Херцеговине, која прије утврђеног рока за лицитацију уплате предвиђени депозит/кауцију за учешће у јавном надметању у износу од 450,00 КМ (словима: четиристотинепедесет КМ).

 

Утврђени износ депозита/кауције за учешће у поступку јавног надметања/лицитације уплатити на сљедећи начин:

·         Прималац: Министарство финансија и трезора БиХ

·         Трансакцијски рачун број: 0000030000000145

·          Позив на број: 37111

·        Сврха уплате: јавно надметање/лицитација у Дирекцији за европске интеграције

Право учешћа у поступку јавног надметања/лицитације немају запослени и ангажовани у Дирекцији за европске интеграције, као ни чланови њихове уже породице.

5.     САДРЖАЈ  ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи попуњен Образац 1 (за физичка лица) или Образац 2 (за правна лица) који су саставни дио овог јавног огласа и могу се преузети на службеној веб страници Дирекције за европске интеграције www.dei.gov.ba.

Уколико понуду доставља физичко лице, понуда мора да садржи: име и презиме, име једног родитеља, адресу и број контакт телефона, број текућег рачуна, цијену понуде и овјерену копију идентификацијског документа.

Уколико понуду доставља правно лице, понуда мора да садржи: назив правног лица, адресу и број контакт телефона, потпис овлаштеног лица и печат, име лица овлаштеног за заступање у поступку јавног надметања/лицитације, цијену понуде, рјешење о упису у судски регистар не старије од три (3) мјесеца овјерено од стране надлежног органа и број пословног рачуна.

Уз понуду доставља се и одговарајући доказ о извршеној уплати депозита/кауције за учешће у поступку јавног надметања.

Понуда мора бити потписана од подносиоца, а уколико је понуђач правно лице, иста мора бити и овјерена печатом правног лица.

 

6.     ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореној (непровидној) коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ШКОДА ОЦТАВИА-НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Понуде се достављу непосредно предајом на Писарницу Дирекције за европске интеграције (соба 109 И кат) или путем поште на адресу: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

улица Ђоке Мазалића број 5, 71 000 Сарајево.

 

Крајњи рок за достављање понуда је уторак 30. март 2021. године до 14.00 часова.

 

Понуде упућене путем поште морају стићи на наведену адресу до наведеног датума и времена.

 

Све понуде које пристигну послије наведеног рока, без обзира када су послане путем поште, непотпуне понуде, као и понуде са понуђеним износом мањим од утврђене почетне цијене, Комисија неће узети у разматрање.

 

Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да је прихватљиву понуду доставио само један понуђач.

      7.   КРИТЕРИЈУМИ  ПРОДАЈЕ

Критеријуми за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за моторно возило.

У случају да су прворангиране двије или више понуда идентичне, да имају у потпуности исту понуђену цијену за моторно возило, Комисија ће предност дати понуђачу који је раније предао понуду, према датуму и времену пријемног штамбиља са Писарнице Дирекције за европске интеграције, односно према датуму и времену поштанског жига.

Продаја се обавља по начелу „виђено - купљено”, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу, по питању квалитете и евентуалних недостатака моторног возила.

Све порезе и трошкове око преноса власништва сноси купац.

 

8.     ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно отварање понуда, које обавља Комисија, одржаће се у уторак ,  30. марта 2021. године  са почетком у 14.30 часова у службеним просторијама Дирекције за европске интеграције у Сарајеву, улица Ђоке Мазалића број 5, у сали број 301 на III  спрату.

Прије отварања писмених понуда, саопштавају се правила јавног надметања.

Јавном отварању понуда, може присуствовати овлаштена особа правног лица или физичко лице, уз презентацију пуномоћи односно личне карте.

Након отварања свих понуда, утврђује се листа понуђача који су доставили потпуне понуде, на Обрасцима понуде и прилозима, са цијеном изнад утврђене почетне цијене, почевши од понуђача са најповољнијом понудом, те констатује се да је моторно возило продато најповољнијем понуђачу, након чега се закључује јавно надметање.

Важење утврђене листе понуђача је 15 дана од дана јавног otvaranja.

     9.    ОБАВЕЗА КУПЦА

Понуђач чија је понуда најповољнија, односно купац, дужан је уплатити цјелокупан понуђени износ на трансакцијски рачун број: 000 003 0000000145 примаоца Министарство финансија и трезора БиХ – Дирекција за европске интеграције, позивом на број: 37111, а сврха уплате: уплата за куповину моторног возила ШКОДА ОЦТАВИА, најкасније у року од 7 дана од дана јавног отварања.

Дирекција за европске интеграције ће у року од седам (7) дана, уз презентацију доказа о уплати понуђеног износа, са понуђачем закључити Уговор о купопродаји.

Након закључења уговора, износ уплаћеног депозита/кауције ће бити враћен понуђачу.

Ако понуђач са најповољнијом понудом, односно купац, не уплати утврђени износ или не приступи закључењу уговора о купопродаји у наведеном року, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена кауција/депозит му се неће враћати, те у том случају Дирекција за европске интеграције задржава право да понуди закључење уговора о купопродаји слиједећем најповољнијем понуђачу, с утврђене листе.

Све порезе и трошкове око преноса права власништва над купљеним моторним возилом сноси Купац.

Купац након уплате и закључења Уговора о купопродаји, може одмах преузети моторно возило, заједно са пратећим документима моторног возила, уз сачињавање записника о примопредаји. 

  10.     ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавјештење о јавном позиву за продају возила путем поступка јавног надметања објавиће се у дневним листовима Дневни аваз, Независне новине и Дневни лист, а текст јавног огласа ће се објавити на службеној веб страници Дирекције за европске интеграције www.dei.gov.ba

За све додатне информације контакт особа је: Берина Турковић, контакт телефони: 033 255 319 и 061 250 990.

 

Документ преглед
П О Н У Д А за куповину возила физичка лица преглед
П О Н У Д А за куповину возила правна лица преглед