24. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

24. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 24poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). U sektorima energije, zaštite okoliša, socijalnom sektoru i digitalnoj infrastrukturi nema ograničenja za apliciranje (ukoliko su aplikacije u skladu sa opštim uslovima za apliciranje za WBIF, navedenim ispod), dok su u sektoru transporta moguće samo aplikacije koje se odnose na Indikativno proširenje Osnovne (Core) TEN-T mreže. 

Opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

-          Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije; 

-      Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 31. juli 2020. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 4. septembar 2020. godine. 

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, se nalazi u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu 
Vodič za Investicijski okvir za Zapadni Balkan je moguće preuzeti ovdje.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   aleksandra.ploco@ificoord.eu