Programi Evropske unije

Cilj programa Evropske unije (ranije poznati kao programi Zajednice) je pružanje podrške politikama Evropske unije, te unapređenje saradnje između država članica EU i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, obrazovanju, razvoju poduzetništva, , potrošačkoj politici, , zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

 

Zemljama zapadnog Balkana mogućnost učešća u programima EU otvorena je zaključcima Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, sa ciljem podrške naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja.

Učešće zemalja zapadnog Balkana u programima EU regulisano je okvirnim sporazumima o opštim načelima učešća pojedine zemlje u programima EU. Stupanjem na snagu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice , od januara 2007. godine, Bosni Hercegovini je otvorena mogućnost pristupanja  pojedinačnim programima.

 

Budući da programi EU prate politike i prioritete Evropske unije državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU preporučuje se selektivno i postepeno pristupanje ovim programima u skladu s vlastitim potrebama, kapacitetima, strateškim interesima i očekivanim koristima. Potrebno je voditi računa i o raspoloživim institucionalnim kapacitetimai budžetskim sredstvima koje je potrebno izdvojiti za učešće u određenom programu. Postupak pristupanja programu pokreće se za svaki program posebno, a nosilac aktivnosti u vezi sa pristupanjem je nadležna institucija na državnom nivou.

 

Da bi zemlja pristupila pojedinom programu, potrebno je zaključiti međunarodni sporazum s Evropskom unijom, te platiti financijski doprinos za učešće u programu ( tzv. ulaznu kartu ) za svaku godinu učešća u programu. Troškovi ulazne karte mogu se dijelom finansirati iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći IPA.

Učešće u programima EU ostvaruje se objavljivanjem poziva za predaju projektnih prijedloga i dodjelom finansijske podrške odabranim projektima. Projekti podržani u sklopu programa EU obično zahtijevaju učešće partnera iz više država članica programa,kao i sufinansiranje projekata od podnosilaca projektnih prijedloga.

 

U ciklusu programa 2014-2020. BiH je ostvarila učešće u osam programa EU:

HORIZONT 2020 (istraživanje/nauka i inovacije)

Nadležna institucija - Ministarstvo civilnih poslova BiH

Više informacija na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

   https://ncp.ba/


KREATIVNA EVROPA (kultura i audiovizualni sektor) 

(Nadležna institucija - Ministarstvo civilnih poslova BiH)

Više informacija na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

   https://kreativnaevropa.ba/

ERASMUS + (obrazovanje, obuka, mladi i sport)

Djelimično učešče BIH u ovom programu

(Nadležna institucija - Ministarstvo civilnih poslova BiH)

Više informacija na:    https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

http://www.mcp.gov.ba/publication/read/o-programu-erasmus?pageId=0 

https://www.erasmusbih.com/en/

http://erasmusmladi.ba/

https://eurydice.ba/ 

https://eqf.ba/ 

https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/etwinning/ 

https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/epale/ 

https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/eaal/

TREĆI ZDRAVSTVENI PROGRAM (2014-2020) (javno zdravstvo)

(Nadležna institucija - Ministarstvo civilnih poslova BiH)

Više informacija na: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_hr 

FISCALIS (poreska politika)

(Nadležna institucija -  Uprava za indirektno oporezivanje BiH)

Više informacija na: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en   

CARINE (carinska politika)

(Nadležna institucija -  Uprava za indirektno oporezivanje BiH)

Više informacija na: http://europski-fondovi.eu/program/carine-2020 

 


COSME (konkurentnost i poduzetništvo)

(Nadležna institucija - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH)

Više informacija na: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0 

  https://een.ba/


EVROPA ZA GRAĐANE (civilno društvo)

(Nadležna institucija  -  Ministarstvo pravde BiH)

Više informacija na: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Dokument Pregled
Tabelarni prikaz programa EU 2014-2020 Pregled
Brošura- Programi Evropske unije 2014-2020 Pregled
Uporedni pregled programa Unije za period 2007-2013 i 2014-2020 Pregled