Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je glavni financijski instrument Europske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, uključujući pravnu tečevinu, a s ciljem članstva u Europskoj uniji. IPA predstavlja sveobuhvatnu podršku procesu evropskih integracija, kroz financijsku, tehničku i ekspertnu podršku reformama.

Kako bi podržala države potencijalne kandidatkinje i kandidatkinje Europska unija je 2006. godine sve dotadašnje oblike podrške zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo (CARDS, SAPARD, ISPA, PHARE, instrument za Tursku) objedinila u jedan - Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA).

Sredstva IPA-e namijenjena su prvenstveno institucijama u cilju preuzimanja obveza, a dostupna su i drugim korisnicima (nevladinim organizacijama, poslovnoj zajednici, pograničnim regijama, jedinicama lokalne samouprave, poljoprivrednim gazdinstvima i drugim fizičkim i pravnim osobama).

IPA III (2021 – 2027)

+ Više

IPA II (2014 – 2020) 

+ Više

IPA I (2007. - 2013.)

+ Više

Dokument Pregled
Okvirni sporazum o financijskom partnerstvu između Evropske komisije i BiH o posebnim aranžmanima za provedbu financijske pomoći unije BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)I) Pregled
Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja u skladu sa okvirnim sporazumom o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i BiH o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći unije BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) Pregled
Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije Pregled
Informacija o novom instrumentu pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2014-2020 (IPA II) Pregled
Revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. Pregled
Provedbena uredba Komisije o IPA II Pregled
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the IPA II Pregled