O nama

MISIJA

Direkcije za evropske integracije je stalno, samostalno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nadležno za koordiniranje procesa i aktivnosti institucija koje proizlaze iz integracije BiH u Evropsku uniju.

Nadležnosti Direkcije odnose se na ispunjavanje obaveza integracije, usklađivanje zakonodavstva s acquis-em, finansijsku pomoć EU za BiH, prevođenje propisa i drugih dokumenata te komuniciranje i obuke u ovoj oblasti za različite ciljne grupe radi institucionalne, stručne i tehničke podrške napretku BiH u integraciji u EU.

VIZIJA

Direkcije za evropske integracije je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, pri čemu je Direkcija relevantan, snažan i pouzdan partner svim institucijama u BiH i EU.

ULOGA

Direkcija za evropske integracije koordinira i prati aktivnosti i zadatke u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i sarađuje sa ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini.

Nadležna je za:

®   koordiniranje poslova na usklađivanju zakonodavstva BiH sa propisima EU (acquis)

®     koordinaciju i nadzor provedbe odluka koje donose nadležna tijela i institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koje se odnose na ispunjavanje obaveza u procesu integracije BiH u EU

®    koordinaciju pomoći EU BiH  

®    koordinaciju procesa prevođenja acquis-a, pravnih propisa BiH i drugih relevantnih dokumenata

®      komunikaciju i organizaciju obuka o procesu integracije u EU  

Direkcija za evropske integracije učestvuje u aktivnostima ili izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na ispunjavanje obaveza u procesu integracije BiH u EU. Djeluje i kao glavni operativni partner Evropske komisije u procesu integracije BiH u EU. 

SARADNJA

U kontekstu korištenja EU fondova, Direkcija sarađuje sa predstavnicima bilateralnih donatora iz članica Evropske unije i međunarodnih organizacija te učesnicima iz civilnog društva.

Direkcija sarađuje sa Zajedničkom komisijom za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i ostalim odborima za evropske integracije parlamenata u BiH.

U implementaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i u okviru podrške izgradnji kapaciteta državnih službenika za integraciju u EU, Direkcija sarađuje sa predstavnicima akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Direkcija djeluje kao glavni operativni partner Evropske komisije u procesu integracije BiH u EU.

STRATEŠKI OKVIR

Koji definira rad Direkcije za evropske integracije možete pronaći u dokumentima ispod.

Dokument Pregled
IPA okvirni sporazum Pregled
Odluka o Direkciji za evropske integracije Pregled
SSP- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Pregled
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst Pregled