Investicioni okvir za Zapadni Balkan - WBIF

OPŠTE INFORMACIJE

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (eng. Western Balkans Investment Framework – WBIF) je zajednička inicijativa Evropske komisije i partnerskih međunarodnih finansijskih institucija (EIB-Evropske investicione banke, EBRD-Evropske banke za obnovu i razvoj, CEB-Razvojne banke Vijeća Evrope, KfW -Njemačke razvojne banke, AFD-Francuske razvojne agencije i Svjetske banke-WB), čiji cilj je da se za prioritetne projekte u regionu objedine i koordiniraju različiti izvori finansiranja (prvenstveno krediti) sa grant sredstvima.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija (koje neformalno sarađuju unutar Zajedničkog fonda za kreditiranje), kao i ostalih finansijskih posrednika, a u prioritetnim oblastima vezanim za izgradnju infrastrukture te ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj. 

Više o WBIF instrumentu: www.wbif.eu

1.       Donatori: WBIF grantovi su u potpunosti finansirani od donatorskih kontribucija:

a.       Evropska komisija – najveći donator je Evropska unija kroz IPA fondove

b.       Bilateralni donatori – Austrija, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Nizozemska, Irska, Italija, Kanada, Luksemburg, Mađarska, Norveška, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Velika Britanija

c.       Međunarodne finansijske institucije (IFI): Evropska investiciona banka (EIB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB), Razvojna banka Njemačke (KfW), Svjetska banka (WB), Francuska razvojna agencija (AFD).

IFI uplaćuju dio grant sredstava u Zajednički fond i daju kredite zemljama korisnicima za pojedinačne projekte.     

 2.  Zemlje korisnice: potencijalni kandidati/kandidati za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna iHercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Njih predstavlja:

a.       Državni IPA koordinator (DIPAK) – ima ključnu ulogu u koordinisanju procesa pripreme i podnošenja aplikacija za WBIF finansiranje. DIPAK je ulazna tačka za strukturu WBIF-a.

b.       Državni odbor za investicije  (National Investment Committee – NIC) – domaće tijelo na čijem čelu je premijer ili ministar finansija. Uloga ovog tijela je da odobrava i potvrđuje prioritizaciju strateških investicionih projekata identifikovanih na Jedinstvenoj lisi prioritetnih infrastrukturnih projekata.

3.       Kreditori: Međunarodne finansijske institucije (IFI)

                                 

Izvor: WBIF (2019.)

*prema Rezoluciji 1244/99

Oblasti koje podržava WBIF

§  Promet: željeznički saobraćaj, unutrašnji plovni putevi, cestovni saobraćaj, luke, aerodromi, prekogranični objekti;

§  Energija: obnovljivi izvori energije, sistemi povezivanja, prenos energije, hidroenergija, plinovodi, energetska efikasnost i ušteda energije;

§  Okoliš: vodosnabdijevanje, tretman otpadnih voda, kanalizacija, upravljanje čvrstim otpadom i opasnim otpadom, kontrola štetnih emisija;

§  Digitalna povezanost;

§  Socijalni sektor: škole, bolnice i zdravstveni centri, socijalni stambeni smještaj, ostale javne ustanove;

§  Podrška razvoju privatnog sektora  (WB EDIF);

§  Ostali sektori koji podržavaju socio-ekonomski razvoj, ukoliko ih odobri Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Svrha grant sredstava je da se podrže aktivnosti unutar infrastrukturnih projekata finansiranih kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija (IFI). Samo u izuzetnim slučajevima će se odobriti grant sredstva za projekte tehničke pomoći za koje nisu direktno vezani krediti partnerskih međunarodnih finansijskih institucija. Aplicirati mogu javni subjekti ili subjekti sa mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju.

 

Projekti za koje se aplicira za grant sredstva trebaju biti pripremljeni u skladu sa pretpristupnom strategijom EU i relevantnim sektorskim strateškim dokumentima i planovima investicija, te biti uvršteni u Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata za BIH (eng. Single Project Pipeline - SPP). U periodu 2015-2020. prioritet je dat projektima u sklopu Agende za povezivanje za Zapadni Balkan, za koje je Evropska unija izdvojila oko jednu milijardu eura sredstava za sufinansiranje investicionih grantova u cilju brže izgradnje prometnih i energetskih koridora za povezivanje Zapadnog Balkana s Evropskom unijom.


Detalji za svaki WBIF poziv su definisani u pozivu koji objavljuje Državni IPA koordinator (NIPAC) , na osnovu poziva Evropske komisije.  Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (kojeg čine predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica se predlažu putem NIPAC-a ili putem partnerskih međunarodnih finansijskih institucija, uz saglasnost NIPAC-a. Više detalja o apliciranju se nalaze u Odjeljku FAQ.

Izvor: WBIF (2019.)

Izvor: WBIF (2019.) 

Izvor: WBIF (2019.) 

Šta se finansira putem WBIF granta?

Postoje dvije vrste poziva za apliciranje na WBIF sredstva:

1.       TA Pozivi (tehnička pomoć za pripremu projekata) -  dva poziva godišnje (januar i juni)

2.       IG pozivi (sufinansiranje investicionih grantova) -  jedan poziv godišnje (juni)

 

Tehnička pomoć finansira:

·   CBA (analizu koristi i troškova), predstudije izvodljivosti, studije izvodljivosti, glavni projekat i drugu projektnu dokumentaciju;

·         Studije uticaja na okoliš i uticaja na socijalne prilike;

·         Nadzor nad izvođenjem radova;

·         Ciljano jačanje kapaciteta i podršku u implementaciji projekta;

·         Regionalne sektorske studije.

Investicioni grantovi daju podršku za:

·         Sufinansiranje radova;

·         Sufinansiranje nabavke opreme

Dokument Pregled
Često postavljena pitanja (FAQ) Pregled
WBIF vodič za aplikante Pregled