Organizacijska struktura

Galerija

Direktor Direkcije rukovodi Direkcijom, odnosno zastupa i predstavlja Direkciju i ima ovlaštenja i odgovornosti u vezi sa rukovođenjem Direkcijom i usklađivanjem rada u njoj.

+ Više

Odjeljenje za podršku je samostalna unutrašnja organizaciona jedinica u Direkciji, koja obavlja poslove neophodne za ostvarivanje funkcija, programa i plana rada direktora, koordinira inicijative i poslove u čijoj realizaciji učestvuje više organizacionih jedinica Direkcije, koordinira poslove srednjoročnog i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja o radu Direkcije, obavlja poslove u domenu internog komuniciranja u vezi s ostvarenjem funkcija direktora kao i poslove informisanja medija.    

+ Više

Sektor za strategiju i politike integracija obezbjeđuje i podržava učešće Direkcije u izradi nacrta i prijedloga politika, zakona, ostalih propisa i smjernica koje se odnose na uspješno ispunjavanje obaveza koje za Bosnu i Hercegovinu proizlaze iz procesa evropskih integracija; koordinira aktivnosti organa vlasti u Bosni i Hercegovini u vezi sa evropskim integracijama i nadzor nad provođenjem njihovih odluka; koordinira operativne kontakte Direkcije kao glavnog partnera nadležnih institucija EU u procesu evropskih integracija, te koordinira saradnju organa vlasti u Bosni i Hercegovini sa EK i ostalim stručnim tijelima EU.

+Više

Sektor koordinira, nadzire, izvještava i predlaže mjere za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine s acquis-em, osigurava stručnu pomoć institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu usklađivanja zakonodavstva te provjerava usklađenost zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU.

+ Više

Sektor organizuje i prati razvoj ljudskih resursa Direkcije, razvija kompetencije uposlenih provođenjem stručnog obučavanja i usavršavanja, obavlja normativno - pravne i pravne poslove vezane za radno - pravno status uposlenih, obavlja sve finansijsko - računovodstvene poslove vezane za budžet Direkcije i poslove javnih nabavki, planira razvoj i održavanje informatičkog sistema, obavlja poslove elektronskog vođenja Pisarnice, Biblioteke, arhive i općih poslova.

+ Više

Sektor pruža podršku institucijama Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, na način da pomaže ispunjavanje pretpristupnih obaveza, obezbjeđuje pristup prevodima značajnih pravnih dokumenata EU, kreira i održava korpus znanja i iskustva o pravnom prevođenju i razvoju terminologije neophodne za usklađivanje zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s acquis-em u periodu do i nakon pristupanja Bosne i Hercegovine EU.

+ Više

Sektor obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju i pripremu strateškog planiranja, programiranje te provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o pretpristupnoj pomoći EU kao i ostalim programima pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini. Pri tome djeluje kao Ured Državnog koordinatora za pretpristupnu pomoć, sekretarijat Državnom odboru za investicije kroz obavljanje stručnih i administrativnih poslova i kao projektni partner za Bosnu i Hercegovinu u projektima podrške upravljanju strategijama EU za različite regije i inicijative. 

+ Više

Sektor komunicira o procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i aktivnostima Direkcije i obavlja poslove obučavanja u oblasti evropskih integracija. 

+ Više

Sektor za programe teritorijalne saradnje obavlja poslove koji se odnose na učešće  Bosne i Hercegovine u programima prekogranične i transnacionalne saradnje EU.

+ Više

Dokument Pregled
Organigram Pregled
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za evropske integracije Pregled
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pregled
Odluka o osnivanju Direkcije Pregled