26. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

26. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 26. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Uslovi za apliciranje:

-          Aplikacije se moraju odnositi na postojeći WBIF projekat ili na flagship (odnosno spadati u obim flagshipa) Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan

-          Relevantne cjelodržavne sektorske strategije moraju biti usvojene

-          Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;

-          Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

-          Projekti moraju biti zreli i prioritizirani u Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP), dok se projekti koji još nisu uključeni u SPP mogu podnijeti samo u posebnim slučajevima, ukoliko još uvijek ne postoji Jedinstvena sektorska lista prioritetnih projekata;

-          Aplikacije moraju biti dobro izrađene i nakon toga trebaju proći provjeru i dobiti pozitivnu ocjenu.

-          Aplikacije mogu podržavati pripremu ili implementaciju projekta;

-          Aplikacije mogu podržavati nadzor nad izgradnjom (samo za investicijske projekte koji se finansiraju iz Zajedničkog fonda WBIF-a); i / ili

-          Aplikacije mogu podržavati prevazilaženje prepreka koje uzrokuju kašnjenja u projektima.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 16. juli 2021. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, se nalazi u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkanwww.wbif.eu