EUR-Lex

EUR-Lex je internetska stranica EU koja korisnicima omogućava besplatan pristup bazi podataka  koja sadrži zakonodavstvo EU, sudsku praksu Suda EU, elektronsku verziju Službenog lista EU na 24 službena jezika EU i druge javne dokumente EU. EUR-Lex se koristi za pretraživanje acquisa s kojim se usklađuje bh. zakonodavstvo. 

Na EUR-Lexu je dostupan registar zakonodavstva, koji je moguće pregledavati po predmetu, odnosno oblasti. Registar se svakodnevno ažurira i sadrži važeće pravne akte EU. Registar zakonodavstva podijeljen je na 20 poglavlja, a glavne vrste dokumenata koje se nalaze u registru su: sporazumi, direktive, uredbe i odluke.

Propisi i akti Evropske unije su dostupni na EUR-Lex internet stranici: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Pregled registra zakonodavstva nalazi se na linku: https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html , a koji  možete pregledavati po predmetu kako biste pronašli zakonodavne akte EU-a koji su trenutačno na snazi.

Pretraživanje zakonodavstva se može vršiti na osnovu podataka kojima već raspolažete prirodni ili CELEX broj na početnoj stranici EUR-Lexa:

                                       

Kućica za pretraživanje po broju CELEX-a

Infografika CELEX broj