Instrumenti za usklađivanje s pravnom tečevinom EU

U postupku izrade propisa obrađivač je dužan izraditi instrumente za usklađivanje (tabela usklađenosti i izjava o usklađenosti), izvršiti stručnu redakturu termina u tabeli stručnih termina te u završnim odredbama propisa navesti nazive preuzetih pravnih akata EU.

Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije („Službeni glasnik BiH“, br. 75/16 i 02/18), obavezuje obrađivače propisa i Direkciju za evropske integracije da u potpunosti prate proces usklađivanja, od izrade propisa do faze usvajanja i ulaganja amandmana propisa u zakonodavnim tijelima.

Tabela usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz podudarnosti odredaba nacrta/prijedloga propisa sa sekundarnim izvorima prava EU.

Izjava o usklađenosti predstavlja tabelarni prikaz koji, pored osnovnih podataka o usklađenosti propisa sa svim izvorima prava EU, sadrži obavezu potpisa rukovodioca organa uprave kao obrađivača propisa kojim se potvrđuje tačnost navoda u izjavi o usklađenosti.