Interreg IPA ADRION program transnacionalne saradnje
Interreg IPA ADRION program transnacionalne saradnje

Interreg IPA ADRION program transnacionalne saradnje

Opšti cilj Programa je da djeluje kao pokretač politike i inovator upravljanja, podstičući evropsku integraciju među partnerskim državama, koristeći prednosti njihovih bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa, kao i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u jadranskom i jonskom regionu. 

Upravljačko tijelo programa ADRION je regija Emilia Romagna sa sjedištem u Bolonji, Italija. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakti u Direkciji za evropske integracije:

Sanja Vukadin                                                                                

sanja.vukadin@dei.gov.ba                                                         

+387 33 255 352

  

Damir Hadžić 

+387 33 202 249

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju je tehnička pomoć.

U BiH to je:

Naziv Trajanje Vrijednost (EUR) Svrha
Tehnička pomoć 2023.-2029. 10% od certificiranih troškova projektnih korisnika, maksimalno 227.000 Tehnička pomoć je dizajnirana da pruži administrativnu i tehničku podršku za provedbu strategije programa. Uključuje podršku za pripremu i implementaciju projekata, kao i praćenje, promociju i evaluaciju rezultata.