Interreg transnacionalni program za dunavsku regiju
Interreg transnacionalni program za dunavsku regiju

Interreg transnacionalni program za dunavsku regiju

Opšti cilj Programa je stvaranje bolje institucionalne platforme i okruženja za transnacionalnu saradnju s ciljem teritorijalne, ekonomske i društvene integracije.

Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo finansija Mađarske sa sjedištem u Budimpešti. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakti u Direkciji za evropske integracije:

Lejla Šadinlija
lejla.sadinlija@dei.gov.ba

+387 33 255 005 

Bojana Matić-Ostojić

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju je tehnička pomoć.

U BiH to je:

Naziv Trajanje Vrijednost (EUR) Svrha
Tehnička pomoć 2023.-2029. 8% od certificiranih troškova korisnika projekata Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.