IPA II

IPA II (2014 – 2020)

Za period 2014 – 2020 Evropska komisija izvršila je određenu reviziju i uvela Instrument pretpristupne pomoći IPA II.

IPA II se provodi u okviru pet područja politika (policy areas):

- Reforme kao dio priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta;

- Društveno-ekonomski i regionalni razvoj;

- Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, ravnopravnost polova i razvoj ljudskih resursa;

- Poljoprivreda i ruralni razvoj;

- Regionalna i teritorijalna saradnja.

Finansijska pomoć je dostupna državama korisnicama, uz budžet od 11,7 milijardi eura za period 2014-2020, u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata. 

Važećim regulativama Evropske komisije definisani su: način upravljanja i kontrole IPA II pomoći, pravila za programiranje i provođenje pomoći, te pravila za finansijsko upravljanje.

Osnovna razlika u odnosu na prethodni instrument pretpristupne pomoći je uvođenje sektorskog pristupau planiranju korištenja sredstava, koji omogućava ciljanu podršku, osiguravajući efikasnost, održivost i fokus na rezultatima. Sektore za IPA II podršku zajednički identifikuju EU i države korisnice pomoći, na osnovu zadamih kriterija.

Kriteriji koji omogućavaju procjenu sektorske zrelosti su:

- Dobro definisane vladine sektorske politike/strategije;

- Institucionalno uređenje, rukovođenje i kapaciteti za implementaciju sektorske strategije;

- Koordinacija sektora i donatora;

- Srednjoročni budžetski izgledi za implementaciju sektorskih politika;

- Praćenje implementacije sektorskih politika i ocjena ostvarenja;

- Upravljanje javnim finansijama (efikasno, učinkovito i transparentno) i dogovori o sektorskom   budžetu;

- Važeći i projiciran (planiran) makroekonomski okvir u kojem bi bile implementirane sektorske politike.

Za uspješno upravljanje sektorskim pristupom veoma važan je mehanizam sektorske koordinacije koji uključuje koordinaciju vladinih institucija i drugih zainteresovanih strana u državi kao i koordinaciju donatorskih partnera.

Pored sektorskog pristupa, IPA II  omogućava:

- Korištenje dodatnih sredstava (fleksibilnost u raspodjeli) u slučaju napretka u procesu evropskih integracija i iskorištenosti IPA II sredstava;

- Korištenje sektorske budžetske podrške (SBS).

IPA II SEKTORI U BOSNI I HERCEGOVINI

Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument (2014-2017) i kojima je omogućena  IPA II podrška su:

- Demokratija i upravljanje

- Vladavina prava i osnovna prava

- Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja

- Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

Pored postojećih sektora, te sektora Transport koji se 2016. godine kvalifikovao za IPA II podršku, Revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020 uključio je i nove sektore:

- Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Okoliš i energija

KAKO SE PROVODI IPA

Osnovne faze provedbe IPA II su:

 - strateško planiranje i programiranje

 - priprema programa

 - implementacija

 - monitoring, evaluacija i izvještavanje. 

I. Strateško planiranje i programiranje

Okosnica strateškog programiranja je:

- Utvrđivanje državnih prioriteta i strateških sektora;

- Formulisanje ciljeva i alociranje sredstava;

- Modaliteti realizacije.

II. Planski programski dokumenti

Indikativni strateški dokument (ISP) - Višegodišnji strateški  dokument u kojem se utvrđuju prioriteti i ciljevi finansijske pomoći EU za period 2014-2020. Indikativni strateški dokument je referentni dokument za pokretanje procesa programiranja. Ovaj  dokument zamjenjuje Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) koji se upotrebljavao do 2013. godine. 

Sektorski planski dokument (SPD) -Višegodišnji radni dokument služi za procjenu zrelosti određenog sektora za primjenu sektorskog pristupa,  identifikuje  prioritete za srednjoročni period te sekvencionira IPA II pomoć sektoru u višegodišnjoj perspektivi. SPD sadržava  „Mapu puta“, tj. dokument koji daje sažet pregled ključnih momenata prilagodbe sektora za primjenu  sektorskog pristupa, kao i ciljeva i koraka  neophodnih za prilagodbu.  SPD predstavlja osnovu za pripremu akcionih dokumenata.

Akcioni dokumenti (AD)- Dokument predstavlja sastavni dio godišnjeg programskog paketa (Akcijski program) države korisnice. Dokument daje opis konteksta i intervencije u smislu niza koordiniranih aktivnosti usmjerenih na postizanje prioritetiziranih sektorskih ciljeva. Ovaj dokument počiva na interventnoj logici predstavljenoj u logičkom okviru, te naglašenom mjerenju učinkovitosti izvedbe.

III. Implementacija

Prema Uredbi o finansiranju pretpristupne pomoći EU postoje tri načina za implementaciju  IPA pomoći:

Direktnim upravljanjem - Evropska komisija je nadležna za sve zadatke provedbe budžeta EU, koje njena odjeljenja direktno provode bilo u sjedištu ili u delegacijama EU ili putem evropskih izvršnih agencija.

Indirektnim upravljanjem - Evropska komisija povjerava zadatke provođenja budžeta partnerskim državama (ili organima koja one odrede), međunarodnim organizacijama, razvojnim agencijama država članica EU i drugim tijelima.

Zajedničkim upravljanjem - podijeljeno upravljanje sa državama korisnicama.

IV. Monitoring, evaluacija pomoći i izvještavanje

U kontekstu IPA II, monitoring je usmjeren na rezultate postignute na strateškom, sektorskom i akcijskom nivou (tj. učinak zasnovan na rezultatima), uz praćenje financijskog izvršenja.

Identifikacija ključnih indikatora u procesu izrade planskih i programskih dokumenata je od posebne važnosti za praćenje akcija / projekata.

Evaluacija je analiza efikasnosti i pravca neke aktivnosti koja uključuje ocjenu napretka i uticaja te aktivnosti, opsežnija je od monitoringa i može uključiti više država korisnica IPA  pomoći. U kontekstu korištenja IPA sredstava, evaluacija predstavlja nezavisno ocjenjivanje (analizu) ekonomičnosti, učinkovitosti, utjecaja, održivosti i relevantnosti programa/projekta u odnosu na  utvrđene ciljeve, radi donošenja zaključaka koji se mogu koristiti kao temelj za buduće odluke.

Zemlje korisnice IPA-e II u obavezi su dostaviti Evropskoj komisiji izvještaj o implementaciji IPA sredstava u prethodnoj godini, u skladu sa Uredbom Evropske komisije br. 966/2012, najkasnije do 15. februara tekuće godine.

DRŽAVNA IPA

Većina pomoći usmjerava se kroz državne akcijske programe, koji su osnov za rješavanje potreba specifičnih za državu u prioritetnim sektorima, kako je utvrđeno u indikativnim strateškim dokumentima.

Državni programi pomoći realizuju se kroz pripremu akcionih dokumenata (Akcionih paketa) za svaku godinu. Bosna i Hercegovina je uspješno isprogramirala sva IPA II sredstva.  Evropska komisija je odobrila IPA državne programe zaključno sa 2019. godinom.

IPA II državne programe možete pogledati ovdje.

Indikativno izdvojena IPA II sredstva za Bosnu i Hercegovinu, u periodu 2014-2020, iznose 552,1 milion eura.

VIŠEDRŽAVNA IPA

Pored toga što pojedinačno podržava države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, Evropska unija pruža finansijsku i tehničku podršku sa ciljem realizacije zajedničkih (regionalnih) prioriteta država korisnica IPA II instrumenta.

Ova podrška se obezbjeđuje iz instrumenta Višedržavna IPA (Multi-country IPA), čiji je cilj da se unaprijedi regionalna saradnja i riješe pitanja od općeg interesa za sve korisnice IPA.

Višedržavni IPA program provodi se na način da se projekti provode zajednički u svim državama korisnicama IPA programa, a ne u svakoj državi zasebno. Države korisnice Višedržavnog IPA programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* , Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Priprema i provedba Višedržavnog programa provodi se prema direktnom modelu upravljanj, tj. pripremu, provedbu i praćenje provedbe  projekata višedržavne IPA–e vrši Evropska komisija.

Višedržavni IPA program možete pogledati ovdje.

PRAVNI OKVIR

U cilju uspostavljanja Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), kao i definiranja ciljeva, specifičnih pravila, općih odredaba i procedura za realizaciju ovog programa, Europski parlament i Europska komisija su usvojili set pravnih akata koji su neophodni za provođenje programa.

Europski parlament i Europsko vijeće su 11. ožujka  2014. usvojili Uredbu br. 231/2014, kojom je uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020. (IPA II). Regulativom je određeno da je opći cilj IPA-e II podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene s pravilima i vrijednostima EU.

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 236/2014, od 11. ožujka 2014. definirana su pravila i procedure za realizaciju Instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.- 2020.

Europska komisija je 2. svibnja 2014. usvojila Implementacionu regulativu (IR) br. 447/2014,  kojom su određena specifična pravila za realizaciju Regulative br. 231/2014 Europskog parlamenta.

Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Europske komisije stupio je na snagu 24. kolovoza 2015. godine.