JAVNI OGLAS o ponovnoj prodaji službenog motornog vozila  putem javnog nadmetanja - licitacije

JAVNI OGLAS o ponovnoj prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke direktora Direkcije za evropske integracije o ponovnoj prodaji službenog motornog vozila CHEVROLET CRUZE broj: 05/A-16-KT-49-10/23 od 30.01.2023. godine, Direkcija za evropske integracije objavljuje:

 

 

 

J A V N I  OGLAS

o ponovnoj prodaji službenog motornog vozila

putem javnog nadmetanja - licitacije

 

 

1.      PREDMET  PRODAJE

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo Direkcije za evropske integracije.  

 

2.      PODACI  O  VOZILU

vrsta motornog vozila: putnički automobil;

marka: CHEVROLET CRUZE;

broj šasije: KL1JF6959CK749505;

broj motora: F18D4374964KA;

radni obim motora: 1796 cm3;

maksimalna snaga: 104 kW;

vrsta motora/goriva: BENZIN;

boja: SIVA;

godina proizvodnje: 2012. godina;

pređena kilometraža: 120 740 km;

registarskih oznaka: bez registarskih oznaka (vozilo odjavljeno 27.12.2022. godine)

 

Utvrđena početna cijena motornog vozila je u iznosu od 8.967,00 KM (slovima: osamhiljadadevetstotinašezdesetsedam KM i 00/100).

 

3.      PREGLED  VOZILA

Vozilo se može pogledati u periodu od 02.02.2023. godine do 10.02.2023. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, uz prethodnu najavu na broj telefona: 062 340 083.

 

Vozilo se nalazi na parkingu zgrade Direkcije za evropske integracije, u ulici Đoke Mazalića broj 5, u Sarajevu.

 

4.      PRAVO  UŠČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja/licitacije imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine, koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predviđeni depozit/kauciju za učešće u javnom nadmetanju u iznosu od 720,00 KM.

 

Utvrđeni iznos depozita/kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja/licitacije uplatiti na sljedeći način:

·         Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH

·         Transakcijski račun broj: 0000030000000145

·         Poziv na broj: 37111

·         Svrha uplate: javno nadmetanje/licitacija u Direkciji za evropske integracije

 

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja/licitacije nemaju uposleni Direkcije za evropske integracije, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

 

5.      SADRŽAJ  PONUDE

Ponuda treba da sadrži popunjen Obrazac 1 koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i može se preuzeti na linku.

 

Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj kontakt telefona, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

 

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora da sadrži: naziv pravnog lica, adresu i broj kontakt telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku javnog nadmetanja/licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa.

 

Uz ponudu dostavlja se i odgovarajući dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja.

 

Ponuda mora biti potpisana od podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

 

6.      DOSTAVLJANJE  PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom „PONUDA NE OTVARATI“.

 

Ponude se dostavlju neposredno predajom na Pisarnicu Direkcije za evropske integracije (soba 109, I kat) ili putem pošte na adresu: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE,

ulica Đoke Mazalića broj 5, 71 000 Sarajevo.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15. februar 2023. godine do 12,00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte.

 

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, nepotpune ponude, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da je prihvatljivu ponudu dostavio samo jedan ponuđač.

 

 

7.      KRITERIJI  PRODAJE

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo.

 

U slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu za motorno vozilo, Komisija će prednost dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu, prema datumu i vremenu prijemnog štambilja sa Pisarnice Direkcije za evropske integracije, odnosno prema datumu i vremenu poštanskog žiga.

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka motornog vozila.

 

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

 

8.      DAN I  MJESTO  ODRŽAVANJA  JAVNOG  NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda obavlja Komisija, a održat će se u srijedu, 15. februara 2023. godine, sa početkom u 13:30 časova  u službenim prostorijama Direkcije za evropske integracije, u Sarajevu, ulica Đoke Mazalića broj 5, Sala 213 na II katu.

Prije otvaranja pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja.

 

Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.

 

Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje,  utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.

 

Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

 

 

9.      OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun broj: 000 003 0000000145 primaoca Ministarstvo finansija i trezora BiH – Direkcija za evropske integracije, pozivom na broj: 37111, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila Chevrolet Cruze, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Direkcija za evropske integracije zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste.

Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

 

 

10.  DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za ponovnu prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se u dnevnim listovima: Dnevni Avaz, Nezavisne novine i Dnevni list, kao i na službenoj web stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je:

Kristina Tolić, broj telefona: 033/255 – 326.