J A V N I  OGLAS o prodaji službenog motornog vozila

J A V N I OGLAS o prodaji službenog motornog vozila

Na osnovu Odluke direktora Direkcije za evropske integracije o prodaji doniranog službenog vozila Škoda Octavia broj: 05/A-02-3-BT-154/21 od 17.02.2021.godine, Direkcija za evropske integracije objavljuje sljedeći 

J A V N I  OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila

putem javnog nadmetanja - licitacije

 

1.     PREDMET  PRODAJE

Predmet prodaje je donirano službeno vozilo, vlasništvo Direkcije za evropske integracije.  

2.     PODACI  O  VOZILU

vrsta motornog vozila: putnički automobil

marka: ŠKODA OCTAVIA

broj šasije: TMBDL41U99S006141

broj motora: AGU283362

radni obim motora: 1984

maksimalna snaga: 110 kW

vrsta motora/goriva: BENZIN

boja: SIVA

godina proizvodnje: 2008. godine

registrovano do: 09.03.2021. godine

pređena kilometraža: 78 045 km

registarskih oznaka: A54 – K – 074.  

Utvrđena početna cijena motornog vozila je u iznosu od 5.327,71 KM (slovima: pethiljadatristotinedvadesetsedam KM i 71/100 KM ).

3.     PREGLED  VOZILA

Vozilo se može pogledati u četvrtak, 25. februara i četvrtak, 04. marta 2021. godine, u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 033 788 780.

Vozilo će se nalaziti na parkingu zgrade UNIONINVEST, u ulici Grbavička broj 4 u Sarajevu.

4.     PRAVO  UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja/licitacije imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine, koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predviđeni depozit/kauciju za učešće u javnom nadmetanju u iznosu od 450,00 KM (slovima: četiristotinepedeset KM).

Utvrđeni iznos depozita/kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja/licitacije uplatiti na sljedeći način:

·         Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH

·         Transakcijski račun broj: 0000030000000145

·         Poziv na broj: 37111

·         Svrha uplate: javno nadmetanje/licitacija u Direkciji za evropske integracije

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja/licitacije nemaju uposleni i angažovani u Direkciji za evropske integracije, kao ni članovi njihove uže porodice.

5.     SADRŽAJ  PONUDE

Ponuda treba da sadrži popunjen Obrazac 1 (za fizička lica) ili Obrazac 2 (za pravna lica) koji su sastavni dio ovog javnog oglasa i mogu se preuzeti na službenoj web stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba.

Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj kontakt telefona, broj tekućeg računa, cijenu ponude i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora da sadrži: naziv pravnog lica, adresu i broj kontakt telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku javnog nadmetanja/licitacije, cijenu ponude, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri (3) mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa.

Uz ponudu dostavlja se i odgovarajući dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja.

Ponuda mora biti potpisana od podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

6.     DOSTAVLJANJE  PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom „PONUDA NE OTVARATI“.

Ponude se dostavlju neposredno, predajom na Pisarnicu Direkcije za evropske integracije (soba 109 I kat) ili putem pošte na adresu: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ulica Đoke Mazalića broj 5, 71 000 Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak 05. mart 2021. godine do 12 sati.

Ponude upućene putem pošte moraju stići na navedenu adresu do navedenog datuma i vremena.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane putem pošte, nepotpune ponude, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da je prihvatljivu ponudu dostavio samo jedan ponuđač.

      7.   KRITERIJI  PRODAJE

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo.

U slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu za motorno vozilo, Komisija će prednost dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu, prema datumu i vremenu prijemnog štambilja sa Pisarnice Direkcije za evropske integracije, odnosno prema datumu i vremenu poštanskog žiga.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno - kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka motornog vozila.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

8.     DAN I  MJESTO  ODRŽAVANJA  JAVNOG  NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda, koje obavlja Komisija, održat će se u petak,  05. marta 2021. godine  sa početkom u 14.00 sati u službenim prostorijama Direkcije za evropske integracije u Sarajevu, ulica Đoke Mazalića broj 5, u sali broj 213 na II katu.
Prije otvaranja pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja.

Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.

Nakon otvaranja svih ponuda, utvrđuje se lista ponuđača koji su dostavili potpune ponude, na Obrascima ponude i prilozima, sa cijenom iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom, te konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču, nakon čega se zaključuje javno nadmetanje.

Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

     9.    OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan ponuđeni iznos na transakcijski račun broj: 000 003 0000000145 primaoca Ministarstvo finansija i trezora BiH – Direkcija za evropske integracije, pozivom na broj: 37111, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila ŠKODA OCTAVIA, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja.

Direkcija za evropske integracije će u roku od sedam (7) dana, uz prezentaciju dokaza o uplati ponuđenog iznosa, sa ponuđačem zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Nakon zaključenja ugovora, iznos uplaćenog depozita/kaucije će biti vraćen ponuđaču.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena kaucija/depozit mu se neće vraćati, te u tom slučaju Direkcija za evropske integracije zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, s utvrđene liste.

Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila, uz sačinjavanje zapisnika o primopredaji.

  10.     DODATNE INFORMACIJE

Obavijest o javnom pozivu za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se u dnevnim listovima Dnevni avaz, Nezavisne novine i Dnevni list, a tekst javnog oglasa će se objaviti na službenoj web stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba

 Za sve dodatne informacije kontakt osoba je:

Berina Turković, kontakt telefoni: 033 255 319 i 061 250 990.

 

Dokument Pregled
P O N U D A za kupovinu vozila fizička lica Pregled
P O N U D A za kupovinu vozila pravna lica Pregled