JAVNI OGLAS  za prijem pripravnika visoke stručne spreme  u Direkciji za evropske integracije

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciji za evropske integracije

Na osnovu čl. 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme broj: 05/A-34-1-BT-1034-1/21 od  13.12.2021. godine, Direkcija za evropske integracije, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme

u Direkciji za evropske integracije

 

I  PRIPRAVNICI

1/01     Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom ........................................................ dva (2) izvršioca

 

1/02     Pripravnik sa završenim Filozofskim/Filološkim fakultetom - Odsjek za engleski jezik ............................................................................................................................... jedan (1) izvršilac

 

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva u trajanju od jedne (1) godine, potrebnog za polaganje stručnog upravnog ispita.

Mjesto rada: Sarajevo

 

II  USLOVI ZA PRIJEM

1. Opći uslovi:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava opće uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a to su:

- da ima navršenih 18 godina života

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

2. Posebni uslovi:

Pored navedenih općih uslova, kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

za poziciju 1/01

- završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova

- da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u trajanju od jedne (1) godine i više, nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 1/02

- završen Filozofski/Filološki fakultet - Odsjek za engleski jezik, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završeno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova

- da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u trajanju od jedne (1) godine i više, nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

III  TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Sa najuspješnijim kandidatima zasniva se radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od jedne (1) godine zaključenjem Ugovora o radu u skladu s odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

IV  POTREBNI DOKUMENTI

Kompletna prijava kandidata na javni oglas, obavezno treba da sadrži ovjerene fotokopije ili originale sljedećih dokumenata:

1. Prijavu kandidata sa kratkom biografijom, svojeručno potpisanu sa naznačenom tačnom adresom i kontakt telefonom kandidata.

2. Fakultetsku diploma ili Uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat niti za jednog diplomca; a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome.

3. Dokaz da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne (1) godine i više, nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana, sa stranicama koje sadrže relevantne podatke: ime i prezime i druge lične podatke te podatke o završenoj školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i evidentiranom radnom stažu) ili Potvrdom/Uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih PIO/MIO (ne starije od 15 dana).

4. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa).

5. Izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca).

 

Izabrani kandidat je dužan, po završetku izbornog procesa, a prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca) jer u suprotnom neće doći do zaključivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa Liste uspješnih kandidata.

 

V PROCEDURA IZBORA:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene, potpune i uredne, podliježu provjeri znanja u skladu s Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, na način koji određuje i provodi Komisija za izbor pripravnika.

 

O mjestu i datumu provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Potpisanu prijavu na javni oglas, sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te ostalim traženim dokumentima, kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj koverti, isključivo putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, najkasnije do 21. januara 2022. godine, na adresu:

 

Direkcija za evropske integracije

Đoke Mazalića 5

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom ''Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme – NE OTVARATI''

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, sa neovjerenim kopijama traženih dokumenata ili koje su starije od roka utvrđenog ovim javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.