Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

METODE, NAČINI I TEHNIKE USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 07. - 08.10.2020.

MJESTO ODRŽAVANJA OBUKE: -

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

1. Uvod u pravo EU

• Izvori prava EU • Vrste akata u EU i pravna priroda akata EU

• Član 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

• Struktura akta EU (uredba, direktiva i odluka)

2. EURLEX

• Sadržaj • Struktura dokumenta i CELEX broj (sektori i deskriptori)

• Vrste dokumenta (kodificirana, preinačena, pročišćena)

• Način pretraživanja (po CELEX-u, po prirodnom broju, u Registru)

• Registar zakonodavstva • Službeni list EU (autentičnost i pravna snaga)

3. Vrste, metode i tehnike usklađivanja

• Usklađivanje – vrste, metode i tehnike

• Struktura i analiza propisa EU • Primjeri pravilnog i pogrešnog načina usklađivanja

4. Instrumenti za usklađivanje

• Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU

• Obaveze predlagača/obrađivača

• Obaveze DEI-a

• Tabela usklađenosti i Izjava o usklađenosti i njihova izrada

• Tabela stručnih termina

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 02.10.2020