Poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije u IV kvartalu 2020. godine

Poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije u IV kvartalu 2020. godine

Na osnovu Plana obuka u oblasti evropskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“ br. 50/18 i 16/20) Direkcija za evropske integracije objavljuje poziv za učešće na  obukama Direkcije za evropske integracije  u oktobru, novembru i decembru 2020 godine (IV kvartal) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo pohađanje.

Obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke do kraja 2020. godine će biti online, tj. održat će se u formi webinara.

Zainteresirani za učešće na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem  prijavnog obrasca.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima može se dostaviti faxom na broj 033 255 001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok.

Na web stranici Direkcije, na lokaciji /obrazovanje/aktuelne_obuke/ narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje bit će objavljenja lista polaznika čije su prijave za učešće prihvaćene, sa tačnim mjestom i satnicom održavanja obuke. 

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan obavijestiti Direkciju pismeno na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, najkasnije do 12 sati u radnom danu koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20).

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033 255 377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.