Pravo EU

Pravo EU

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 12.3.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 9.3.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. O Evropskoj uniji (EU)

• Pravna priroda EU 

• Kriteriji za pristupanje EU (iz Ugovora, KopenhagenSki i Madridski kriteriji)

2. Izvori prava EU

• Primarni izvori

• Osnovna načela prava EU

• Sekundarni izvori (zakonodavni i nezakonodavni; vrste, struktura i karakteristike)

• Hijerarhija pravnih akata EU

• Uloga i značaj presuda Suda Evropske unije 

3. „Institucionalni trougao“ (Evropski parlament – Vijeće – Evropska komisija)

• Ukratko o institucijama 

• Postupak donošenja propisa EU (zakonodavna inicijativa, donosioci propisa, nadležnosti i ovlasti);

• Zakonodavni i nezakonodavni akti (delegirani i provedbeni akti)

4. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU u kontekstu prava EU 

• Pravna osnova

• Pravni efekat Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

• Institucionalni okvir iz SSP-a

• Ukratko o obavezi usklađivanja i programu integrisanja

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument