Programi teritorijalne saradnje

Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 24.3.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 19.3.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. Kratki historijat programa teritorijalne saradnje (ETC)

• nastanak, svrha, vrste programā

• veza sa kohezionom politikom EU i Evropskim fondom za regionalni razvoj

• dostupnost programa državama izvan EU

2. Programi transnacionalne saradnje

• svrha, karakteristike, primjeri programā, sličnosti i razlike među njima

• osnovna pravila korištenja, upravljanje programima 

• primjeri efekata transnacionalnih programa

• iskustva BiH u učešću u programima transnacionalne saradnje

• kapaciteti potrebni za korištenje i provođenje programā

3. Programi prekogranične saradnje (CBC)

• svrha, karakteristike, primjeri programā, sličnosti i razlike među njima

• osnovna pravila korištenja, upravljanje programima

• primjeri efekata CBC programa

• iskustva BiH u učešću u programima prekogranične sradnje

• kapaciteti potrebni za korištenje i provedbu programa

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument