Sedmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Sedmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresovane korisnike da je objavljen sedmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Poziv je otvoren za aplikacije iz svih WBIF sektora/područja intervencije. WBIF sektori/područja intervencije su revidirani i usklađeni s Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan.

Rok za dostavu osnovnih informacija o projektima Direkciji za evropske integracije je 28. mart 2022. godine. Osnovne informacije trebaju da sadrže; 1. naziv projekta, 2. flagship Ekonomskog i investicionog plana za koji se projekat veže, 3. korisnika projekta, 4. vodeće međunarodne finansijske institucije, 5. traženi iznos granta. Nakon dostavljanja osnovnih informacija o projektu, rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija Direkciji za evropske integracije je 10. juni 2022. godine.

Osnovne informacije o pozivu, revidiranim područjima intervencije, kriterijima u svakom od područja intervencije, procentima sufinansiranja te ostale potrebne informacije su date u dokumentu Evropske komisije Western Balkans Investment Framework Guidelines for applicants, koji je u aplikacionom paketu.

Osnovni uslovi za apliciranje na sedmi poziv su:

-       u sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata- SSPP (u izuzetnim slučajevima bi Evropska komisija mogla dozvoliti podnošenje aplikacija u sektorima u kojima nije usvojen SSPP)

-       projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju

-       zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj- EBRD, Evropska investiciona banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije

-       zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Detalji o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicionom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.