Инструмент претприступне помоћи (ИПА)

Инструмент претприступне помоћи (ИПА) је главни финансијски инструмент Европске уније за пружање помоћи државама корисницима у постепеном усклађивању са стандардима и политикама ЕУ, укључујући правну тековину, а са циљем чланства у Европској унији. ИПА представља свеобухватну подршку процесу европских интеграција, кроз финансијску, техничку и експертску подршку реформама.

Како би подржала државе потенцијалне кандидате и кандидате Европска унија је 2006. године све дотадашње облике подршке земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство (CARDS, SAPARD, ISPA, PHARE, инструмент за Турску) објединила у један - Инструмент претприступне помоћи (енг. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA).

Средства ИПА-е намијењена су првенствено институцијама у циљу преузимања обавеза, а доступна су и другим корисницима (невладиним организацијама, пословној заједници, пограничним регијама, јединицама локалне самоуправе, пољопривредним газдинствима и другим физичким и правним лицима).

ИПА I (2007- 2013)

ИПА I cпроводила се у оквиру пет компоненти: 

- ИПА компонента 1 – Помоћ у транзицији и изградња институција

- ИПА компонента 2 – Прекогранична сарадња

- ИПА компонента 3 – Регионални развој

- ИПА компонента 4 – Развој људских потенцијала

- ИПА компонента 5 – Пољопривреда и рурални развој 

Као земља потенцијални кандидат за чланство у ЕУ, БиХ је у оквиру ИПА I (2007-2013) могла користити средства у оквиру прве двије компоненте (Подршка у изградњи институција и Прекогранична сарадња), док су преостале три компоненте биле доступне искључиво земљама са кандидатским статусом, с изграђеним системом за децентрализовано управљање помоћи (ДИС) који је акредитовала Европска комисија.

У периоду 2007-2013 буџет за ИПА-у је износио око 11,5 милијарди евра.

ИПА III (2021- 2027) 

ИПА III је трећа генерација инструмента претприступне помоћи Европске уније земљама Западног Балкана и Турској. Са буџетом од 14,2 милијарде евра у седмогодишњем периоду 2021-2027 Европска унија путем овог инструмента наставља да финансијски подржава правне економске и друштвене реформе у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима, оспособљавајући их тако да испуне критеријуме за чланство у Унији.

 + Више о ИПА III

ИПА II (2014- 2020) 

За период 2014- 2020 Европска комисија је извршила одређену ревизију и увела Инструмент претприступне помоћи ИПА II.

ИПА II се спроводи у оквиру пет подручја политика (енг. policy areas):

- Реформе као дио припрема за чланство у ЕУ и изградња институција и капацитета

- Друштвено-економски и регионални развој

- Запошљавање, социјалне политике, образовање, равноправност полова и развој људских ресурса

- Пољопривреда и рурални развој

- Регионална и територијална сарадња.

Финансијска помоћ је доступна државама корисницима, уз буџет од 11,7 милијарди евра за период 2014-2020 у свим подручјима политика, без обзира да ли земља има статус кандидата или потенцијалног кандидата. 

Важећим регулативама Европске комисије дефинисани су: начин управљања и контроле ИПА II помоћи, правила за програмирање и спровођење помоћи те правила за финансијско управљање.

Основна разлика у односу на претходни инструмент претприступне помоћи је увођење секторског приступа у планирању кориштења средстава који омогућава циљану подршку, обезбјеђујући ефикасност, одрживост и фокус на резултатима. Секторе за ИПА II подршку заједнички идентификују ЕУ и државе корисници помоћи на основу задатих критеријума.

Критеријуми који омогућавају процјену секторске зрелости су:

- Добро дефинисане владине секторске политике/стратегије

- Институционално уређење, руковођење и капацитети за имплементацију секторске стратегије

- Координација сектора и донатора

- Средњорочни буџетски изгледи за имплементацију секторских политика

- Праћење имплементације секторских политика и оцјена остварења

- Управљање јавним финансијама (ефикасно и транспарентно) и договори о секторском буџету

- Важећи и пројектовани (планирани) макроекономски оквир у којем би биле имплементиране секторске политике.

За успјешно управљање секторским приступом веома је важан механизам секторске координације који укључује координацију владиних институција и других заинтересованих страна у држави као и координацију донаторских партнера.

Поред секторског приступа, ИПА II омогућава:

- Коришћење додатних средстава (флексибилност у расподјели) у случају напретка у процесу европских интеграција и искориштености ИПА II средстава

- Коришћење секторске буџетске подршке (СБС).

ИПА II СЕКТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сектори који су укључени у Индикативни стратешки документ (2014-2017) и којима је омогућена ИПА II подршка су:

- Демократија и управљање

- Владавина права и основна права

- Конкурентност и иновације: стратегије локалног развоја

- Образовање, запошљавање и социјалне политике       

Поред постојећих сектора те сектора Транспорта који се 2016. године квалификовао за ИПА II подршку, Ревидирани Индикативни стратешки документ за Босну и Херцеговину за период 2014-2020 укључио је и нове секторе:

- Пољопривреда и рурални развој

- Животна средина и енергија

КАКО СЕ CПРОВОДИ ИПА

Основне фазе спровођења ИПА II су:

- cтратешко планирање и програмирање

- припрема програма

- имплементација

- мониторинг,евалуација и извјештавање. 

I. Стратешко планирање и програмирање

Окосница стратешког програмирања је:

-  Утврђивање државних приоритета и стратешких сектора

-  Формулисање циљева и алоцирање средстава

-  Модалитети реализације

II. Плански програмски документи

Индикативни стратешки документ (ИСП)- Вишегодишњи стратешки  документ у којем се утврђују приоритети и циљеви финансијске помоћи ЕУ за период 2014-2020 Индикативни стратешки документ је референтни документ за покретање процеса програмирања. Овај документ замјењује Вишегодишњи индикативни плански документ (МИПД) који се употребљавао до 2013. године.

Секторски плански документ (СПД) - Вишегодишњи радни документ служи за процјену зрелости одређеног сектора за примјену секторског приступа, идентификује приоритете за средњорочни период те секвенционише ИПА II  помоћ сектору у вишегодишњој перспективи. СПД садржава „Мапу пута“, тј. документ који даје сажет преглед кључних момената прилагођавања сектора за примјену секторског приступа, као и циљева и корака  неопходних за прилагођавање. СПД представља основу за припрему акционих докумената.

Акциони документи (АД) - Документ представља саставни дио годишњег програмског пакета (Акциони програм) државе корисника. Документ даје опис контекста и интервенције у смислу низа координисаних активности усмјерених на постизање приоритетизованих секторских циљева. Овај документ почива на интервентној логици представљеној у логичком оквиру те наглашеном мјерењу ефикасности извођења.

III. Имплементација

Према Уредби о финансирању претприступне помоћи ЕУ постоје три начина за имплементацију  ИПА помоћи:

Директним управљањем - Европска комисија је надлежна за све задатке cпровођења буџета ЕУ које њена одјељења директно проводе, било у сједишту или у делегацијама ЕУ или путем европских извршних агенција.

Индиректним управљањем - Европска комисија повјерава задатке cпровођења буџета партнерским државама (или органима која оне одреде), међународним организацијама, развојним агенцијама држава чланова ЕУ и другим тијелима.

Заједничким управљањем - подијељено управљање са државама корисницима.

IV. Mониторинг, евалуација помоћи и извјештавање

У контексту ИПА II, мониторинг је усмјерен на резултате постигнуте на стратешком, секторском и акционом нивоу (тј. учинак заснован на резултатима), уз праћење финансијског извршења.  

Идентификација кључних индикатора у процесу израде планских и програмских докумената је од посебне важности за праћење акција/пројеката.

Евалуација је анализа ефикасности и правца неке активности која укључује оцјену напретка и утицаја те активности, опсежнија је од мониторинга и може укључити више држава корисника ИПА помоћи. У контексту коришћења ИПА средстава, евалуација представља независно оцјењивање (анализу) економичности, ефикасности, утицаја, одрживости и релевантности програма/пројекта у односу на утврђене циљеве, ради доношења закључака који се могу користити као темељ за будуће одлуке.

Земље корисници ИПА-е II  су у обавези  да доставе Европској комисији извјештај о имплементацији ИПА средстава у претходној години, у складу с Уредбом Европске комисије бр. 966/2012, најкасније до 15. фебруара текуће године.

ДРЖАВНА ИПА

Bећина помоћи усмјерава се кроз државне акционе програме, који су основ за рјешавање потреба специфичних за државу у приоритетним секторима, како је утврђено у индикативним стратешким документима.

Државни програми помоћи реализују се кроз припрему акционих докумената (Акционих пакета) за сваку годину. Босна и Херцеговина је успјешно испрограмирала сва ИПА II средства.  Европска комисија је одобрила ИПА државне програме закључно са 2019. годином.

ИПА II  државне програме можете погледати овдје.

Индикативно издвојена ИПА II средства за Босну и Херцеговину у периоду 2014-2020 износе 552,1 милиона евра.

ВИШЕДРЖАВНА ИПА

Поред тога што појединачно подржава државе кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ, Европска унија пружа финансијску и техничку подршку са циљем реализације заједничких (регионалних) приоритета држава корисника ИПА II инструмента.

Ова подршка се обезбјеђује из инструмента Вишедржавна ИПА (енг. Multi-country IPA), чији је циљ да се унаприједи регионална сарадња и ријеше питања од општег интереса за све кориснике ИПА-е.

Вишедржавни ИПА програм спроводи се на начин да се пројекти спроводе заједнички у свим државама корисницима ИПА програма, а не у свакој држави засебно. Државе корисници Вишедржавног ИПА програма су: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* , Сјеверна Македонија, Србија и Турска.

Припрема и спровођење Вишедржавног програма спроводи се према директном моделу управљања - припрему, cпровођење и праћење cпровођења пројеката вишедржавне ИПА-е врши Европска комисија.

Вишедржавни ИПА програм можете погледати овдје.

ПРАВНИ ОКВИР

У циљу успостављања Инструмента претприступне помоћи (ИПА II), као и дефинисања циљева, специфичних правила, општих одредби и процедура за реализацију овог програма, Европски парламент и Европска комисија су усвојили сет правних аката који су неопходни за спровођење програма.

Европски парламент и Европски савјет  су 11. марта  2014. усвојили Уредбу бр. 231/2014, којом је успостављен Инструмент претприступне помоћи за период 2014- 2020 (ИПА II). Регулативом је одређено да је општи циљ ИПА-е II подршка државама корисницима у процесу усвајања и реализације политичких, законских, административних, социјалних и економских реформи које су усклађене са правилима и вриједностима ЕУ.

Уредбом Европског парламента и Савјета бр. 236/2014, од 11. марта 2014. дефинисана су правила и процедуре за реализацију Инструмента претприступне помоћи за период 2014-2020.

Европска комисија је 2. маја 2014. усвојила Имплементациону регулативу (ИР) бр. 447/2014,  којом су одређена специфична правила за реализацију Регулативе бр. 231/2014 Европског парламента.

Оквирни споразум ИПА II између Босне и Херцеговине и Европске комисије је ступио на снагу 24. аугуста 2015. године.

Документ преглед
Оквирни споразум о финанцијском партнерству између Европске комисије и БиХ о посебним аранжманима за проведбу финанцијске помоћи уније БиХ у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА III) преглед
Инструкција о поступку остваривања царинских и порезних ослобађања у складу са оквирним споразумом о финанцијском партнерству између Европске комисије и БиХ о посебним аранжманима за провођење финансијске помоћи уније БиХ у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА III) преглед
ИПА II Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске комисије преглед
Информације о новом инструменту претприступне помоћи Европске уније за период 2014-2020 (ИПА II) преглед
Ревидирани индикативни стратешки документ за Босну и Херцеговину за период 2014-2020. преглед
Проведбена уредба Комисије о ИПА II преглед
Пропосал фор а Регулатион оф тхе Еуропеан Парлиамент анд оф тхе Цоунцил он тхе ИПА II преглед