Усклађивање законодавства

Усклађивање правног система Босне и Херцеговине с  правном тековином Европске уније (acquis-a) подразумијева не само усклађивање одредби него и њихово дјелотворно провођење.

 

Обавеза усклађивања законодавства је правни критерији који произлази из критерија из Копенхагена и, поред политичког и економског критерија, представља услов за чланство у Европској унији.

 

За процес усклађивања прописа значајна је и способност државе за преузимање обавезе у ширем контексту, а подразумијева јачање административне способности и стварање ефикасног државног система управе за провођење acquis-a и других обавеза које произлазе из чланства у Европској унији (административни критериј из Мадрида).  

 

Босна и Херцеговина је потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге стране, („Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, бр. 10/08, 1/17 и 8/17) преузела обавезу постепеног усклађивања свог постојећег и будућег законодавства с правном течевином Европске уније обухваћеном Споразумом и прописну примјену и провођење усклађеног законодавства до краја прелазног периода од шест година од дана ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП).

 

ССП је ступио на снагу 1. јуна 2015. а рок за испуњавање обавезе је до 1. јуна 2021. године.

Зависно од предмета регулисања, уставних и законских надлежности, један правни акт ЕУ може се преузети у један или више бх. прописа. Без обзира на то којим бх. прописом се преузима правни акт ЕУ, мора се испоштовати захтјев усклађености у односу на правни акт ЕУ. То значи да се преузимање acquis-a треба вршити на координиран и усклађен начин, односно бх. прописи којима се преузима исти правни акт ЕУ требају бити усклађени на једнак начин и у истом обиму. 

 

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ЗА УСВАЈАЊЕ acquis-a ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА УСВАЈАЊЕ acquis-a (НПАА)

 

Државни програм за усвајање ацqуис-а или национални програм за усвајање acquis-а (НПАА) је план или програм усклађивања домаћих прописа с правном течевином Европске уније или acquis-om, који усвајају државе које приступају Европској унији. Усвајање програма за усклађивање домаћих прописа с acquis-om обавеза је из Споразума о стабилизацији и придруживању. 

 

Поједине државе, потенцијалне кандидаткиње за чланство, усвајале су и документе који су осим плана усклађивања домаћих прописаs acquis-om садржавали и планове проведбе осталих обавеза у процесу приступања Европској унији те евентуално планове трошкова за проведбу. Уобичајени назив за ове свеобухватне документе је програм интегрирања или национални програм интегрирања. Босна и Херцеговина је започела израду Програма интегрирања у ЕУ у октобру 2020. године.

  

Уобичајено је да Програм интегрисања утврђује наведене планове на годишњој или вишегодишњој основи, а може садржавати и пројекцију буџета за провођење програма.

 

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ЗАКОНОДАВСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ПРАВНОМ ТЕЧЕВИНОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Одлуком о поступку усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са правном течевином Европске уније детаљно су прописане:

- обавезе предлагача/обрађивача прописа БиХ у поступку усклађивања

- обавезе Дирекције за европске интеграције (ДЕИ)

- упутства за израду инструмената за усклађивање (табела усклађености и изјава о усклађености).

У поступку израде прописа обрађивач је дужан:

 - израдити инструменте за усклађивање

 - извршити стручну редактуру термина у табели стручних термин

 - у завршним одредбама прописа навести називе преузетих правних аката ЕУ.

 

Одлука о поступку усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са правном течевином Европске уније  („Службени гласник БиХ“, бр. 75/16 и 02/18), обавезује обрађиваче прописа и Дирекцију за европске интеграције да у потпуности прате процес усклађивања, од израде прописа до фазе усвајања и улагања амандмана прописа у законодавним тијелима.

 

Циљ доношења ове одлуке је да осигура предуслове за вршење правилног усклађивања законодавства БиХ са правном течевином ЕУ, праћење процеса усклађивања и извјештавања о усклађености прописа, као и досљедну употребу стручних термина приликом  превођења прописа БиХ на енглески језик.

Табела усклађености представља табеларни приказ подударности одредаба нацрта/приједлога прописа са секундарним изворима права ЕУ.

Изјава о усклађености представља табеларни приказ који, поред основних података о усклађености прописа са свим изворима права ЕУ, садржи обавезу потписа руководиоца органа управе као обрађивача прописа којим се потврђује тачност навода у изјави о усклађености. 

Документ преглед
Табела усклађености преглед
Изјава о усклађености преглед

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

 

Табела се користи за потребе извјештавања Европске комисије  и представља основу за уједначавање процеса извјештавања и генерално процеса усклађивања јер кохерентне и јединствене информације дају увид у обим преузетог законодавства ЕУ у правни систем БиХ.

У првом дијелу табеле наводе се институције надлежне за њену израду и сви прописи који су усклађивани с одређеним правним актом ЕУ. Табела се попуњава на енглеском језику након завршене редактуре пријевода прописа. Израду табеле координира Дирекција за европске интеграције.

Више информација о процесу усклађивања можете пронаћи овдје.

  

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

ЕУР ЛЕX 

ЕУР-Леx је интернетска страница Европске уније која корисницима омогућава бесплатан приступ бази података која садржи законодавство ЕУ, судску праксу Суда ЕУ, електронску верзију Службеног листа ЕУ на 24 службена језика ЕУ и друге јавне документе ЕУ. ЕУР-Леx се користи за претраживање ацqуиса са којим се усклађује законодавство. 

ТАИЕX

  

ТАИЕX је инструмент Европске комисије за пружање краткорочне техничке помоћи и размјену информација јавној управи државама у процесу приступања Европској унији као и новим државама чланицама, у подручју усклађивања са законодавством ЕУ и његовом проведбом.

 

Документ преглед
Одлука о поступку усклађивања законодавства БиХ с правном стечевином Европске уније („службени гласник БиХ“, бр. 75/16, 2/18 и 32/23) - прочишћени неслужбени текст преглед
Упутство за попуњавање табела за извјештавање преглед
ОБРАЗАЦ Табеле за извјештавање преглед
ОБРАЗАЦ Табеле за извјештавање (ЕНГ) преглед
ОБРАЗАЦ Табеле стручних термина преглед
Смјернице за усклађивање прописа БиХ с правном тековином ЕУ преглед