Ograničeni šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ograničeni šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za europske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji je trenutno ograničen samo na aplikacije iz sektora Transport i Energija.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 2. studenoga 2020. godine.

Uvijeti za apliciranje na šesti poziv su:

-          U sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata (SSPP). Obzirom da je započeta i priprema Jedinstvene liste sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata za energetiku, bilo bi moguće aplicirati i sa energetskim projektima ukoliko dinamika izrade SSPP-a bude odgovarala rokovima i kriterijima unutar ovog Poziva. 

-         Za sektor transporta bit će prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Indikativnom proširenju Osnovne TEN-T mreže (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine. U sektoru energije  bit će prihvatljive aplikacije vezane za projekte koji se nalaze na SPP Bosne i Hercegovine (ukoliko bude ispunjen osnovni uvijet koji se tiče usvajanja Jedinstvene liste sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata u sektoru energije i uvrštavanja liste na SPP Bosne i Hercegovine):

o    aplikacije u kojima je demonstriran regionalni utjecaj/učinak i/ili

o    aplikacije u kojima je demonstrirana perspektiva ubrzanja procesa tranzicije na čistu energiju (pojedinačni projekti obnovljive energije ili energetske efikasnosti bi mogli zadovoljiti ovaj uvijet) i/ili

o    aplikacije vezane za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametnih mjerača

-         Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju

-         Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Europska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Europe-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultirana pri izradi grant aplikacije

-         Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Poziv za sufinansiranje investicijskih projekata u sektorima okoliš, digitalna i socijalna infrastruktura će biti otvoren u drugom dijelu 2020. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   aleksandra.ploco@ificoord.eu