Ograničeni šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ograničeni šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen šesti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji je trenutno ograničen samo na aplikacije iz sektora Transport i Energija.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 2. novembar 2020. godine.

Uslovi za apliciranje na šesti poziv su:

-          U sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata (SSPP). Obzirom da je započeta i priprema Jedinstvene liste sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata za energetiku, bilo bi moguće aplicirati i sa energetskim projektima ukoliko dinamika izrade SSPP-a bude odgovarala rokovima i kriterijima unutar ovog Poziva. 

-         Za sektor transporta biće prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Indikativnom proširenju Osnovne TEN-T mreže (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine. U sektoru energije  bit će prihvatljive aplikacije vezane za projekte koji se nalaze na SPP Bosne i Hercegovine (ukoliko bude ispunjen osnovni uslov koji se tiče usvajanja Jedinstvene liste sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata u sektoru energije i uvrštavanja liste na SPP Bosne i Hercegovine):

o    aplikacije u kojima je demonstriran regionalni uticaj/učinak i/ili

o    aplikacije u kojima je demonstrirana perspektiva ubrzanja procesa tranzicije na čistu energiju (pojedinačni projekti obnovljive energije ili energetske efikasnosti bi mogli zadovoljiti ovaj uslov) i/ili

o    aplikacije vezane za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametnih mjerača

-         Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju

-         Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije

-         Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Poziv za sufinansiranje investicijskih projekata u sektorima okoliš, digitalna i socijalna infrastruktura će biti otvoren u drugom dijelu 2020. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   aleksandra.ploco@ificoord.eu