Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

Opšti cilj Programa je jačanje socio-ekonomskog razvoja programskog područja putem intervencija u oblastima zdravstva i socijalne zaštite, okoliša i zaštite prirode, prevencije rizika, održive energije i razvoja održivog turizma i poslovnog okruženja.


Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, a uz ovo Ministarstvo, u provedbi Programa učestvuju Direkcija za evropske integracije u BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore.
Sredstva na raspolaganju: 57,15 miliona eura (28,8 miliona eura iz ERDF-a (Evropski fond za regionalni razvoj) i 28,8 miliona eura iz IPA-e (Instrument za pretpristupnu pomoć) + nacionalno kofinansiranje = ukupno 67,24 miliona eura.

Tematski prioriteti

1.       Jačanje javnog zdravstva i socijalne zaštite sa ciljem poboljšanja usluga u polju javnog zdravstva i socijalne brige preko granica,

2.       Zaštita okoliša, poboljšanje prevencije od rizika i promocija održive energije i energetske učinkovitosti sa ciljevima: promocija i poboljšanje zaštite prirode i okoliša i rukovođenje sistemima za prevenciju rizika i promocija korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti,

3.       Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa sa ciljevima: jačanje i unošenje raznolikosti u turističku ponudu kroz prekogranični pristup i omogućavanje boljeg upravljanja i samoodrživog korištenja kulturnog i prirodnog nasljeđa.

4.       Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području sa ciljem: jačanje instucionalne infrastrukture i usluga u svrhu poboljšanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području

5.       Tehnička pomoć

Za više detalja pogledati: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Prvi poziv – LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BiH PARTNERIMA

Drugi poziv – LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BiH PARTNERIMA

Kontakt tačka u Direkciji za evropske integracije:

Marina Kavaz - Siručić
+387 33 255 025
Informaciju za bh. korisnike grantova o oslobađanju od plaćanja PDV-a preuzmite ovdje.

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

„Podrška implementaciji  Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020“

(HR-BA-ME296)

95 mjeseci

(2015-2023)

633.650

538.602,50 (EU grant)

 95.047,50 (doprinos BiH)

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.