Interreg VI - A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora program
Interreg VI - A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora program

Interreg VI - A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora program

Opći cilj Programa: jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja intervencijama u oblastima poput inovacija, konkurentnosti, zaštite okoliša, socijalne zaštite i turizma.

Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provedbu programa, zajedno s ostalim državama sudionicama,  je Direkcija za europske integracije.

Vrijednost programa (EU grant i kofinanciranje): 138,45 milijuna eura.

Program podržava:

Pametniju Europu: pametne investicije u istraživanje, razvoj i konkurentno poduzetništvo.

Zeleniju Europu: zelene investicije u zaštitu okoliša i efikasno upravljanje rizicima.

Socijalniju Europu: javno zdravstvo, održivi i inkluzivni turizam i kultura.

Za više detalja posjetite web stranicu Programa.

Kontakt u Direkciji za europske integracije:

Marina Kavaz Siručić
+387 33 255 025

S ciljem učinkovite provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju je tehnička pomoć.

U BiH to je:

Naziv Trajanje Vrijednost (EUR) Svrha
Tehnička pomoć 2023.-2029. 10% od certificiranih troškova projektnih korisnika, maksimalno 1,6 miliona eura  Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.