JAVNI OGLAS  za izbor dodatnog osoblja/eksperta

JAVNI OGLAS za izbor dodatnog osoblja/eksperta

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora i načinu angažmana dodatnog osoblja/eksperata za provođenje posebnih, međunarodnih ili bilateralnih sporazuma u Direkciji za evropske integracije broj: 05-02-3-BT-762/20 od 11.09.2020.godine i 05/A-02-3-KT-762-2/20 od 22.09.2021. godine, kao i Odluke direktora Direkcije za evropske integracije broj: 05/A-34-SB-819/21 od 04.10.2021. godine, a u skladu sa odredbama Posebnog Sporazuma o bespovratnim sredstvima između Švedske i Direkcije za evropske integracije, Direkcija za evropske integracije objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za izbor dodatnog osoblja/eksperta za angažman na poziciji

 

Finansijski menadžer („Finance Manager“) za period od ukupno 20 mjeseci, počev od 15. novembra 2021. do 15. jula 2023. godine, sa angažmanom po 4 sata dnevno i mjestom rada u Sarajevu (jedan izvršilac).

 

Opis poslova:

·         pružanje stručne pomoći u cilju efikasne implementacije aktivnosti vezanih za sve tri budžetske Projektne linije Posebnog sporazuma između Švedske i Direkcije za evropske integracije, a u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i internim  aktima po kojima posluje Direkcija, uključujući i sljedeće zadatke: 

-          praćenje finansijskih podataka (novčani tok, nastali troškovi, isplate i preostala sredstva);

-          tehnički pregled svih faktura;  

-          kontrola da li su fakture ispostavljene za projektne aktivnosti u skladu sa ugovorom, odnosno narudžbenicom, te budžetom;

-          praćenje i evidentiranje finansijskih tokova sve tri budžetske linije;

-          pripremanje potrebne dokumentacije i zahtjeva za povrat PDV-a;

-          pripremanje i podnošenje finansijskih izvještaja u skladu sa Posebnim sporazumom između Švedske i Direkcije za evropske integracije;

-          pripremanje zahtjeva za projektne izmjene/dopune projektnog plana, po potrebi;

-          pripremanje zahtjeva za budžetske izmjene;

-          sudjelovanje u postupcima javnih nabavki, uključujući i pripremu odgovarajuće tehničke dokumentacije za aktivnosti i troškove planirane u okviru Projekta;

-          upozoravanje projektnih timova ukoliko dođe do nepredviđenog odstupanja u projektnom budžetu;

-          objedinjavanje godišnjih i finalnih narativnih izvještaja za sve tri komponente projekta te u saradnji sa projektnim menadžerima, kontrolisanje i usaglašavanje istih;

·         pružanje sve neophodne podrške izabranoj revizorskoj kući prilikom obavljanja kontrole finansijskog poslovanja, kao i  revizije  projekta i izrade revizorskih izvještaja;

·         obavljanje i drugih poslova u vezi sa realizacijom Posebnog sporazuma između Švedske i Direkcije za evropske integracije.

 

Opšti zakonski uslovi:

-         da je državljanin Bosne i Hercegovine

-         da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih ovom pozicijom

Posebni uslovi: 

-         VSS, ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova;

-     minimalno 3 godine radnog iskustva stečenog u struci nakon diplomiranja, od čega minimalno 1 godina radnog iskustva u upravljanju projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora;

-     znanje engleskog jezika nivoa najmanje B2

-     odlično poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office).

Poželjni uslovi:

-          odlične komunikacijske i prezentacijske vještine

-          poznavanje propisa i pravila koja se odnose na oporezivanje, računovodstvo, izvještavanje,

kao i relevantnog Zakona o javnim nabavkama u BiH

 

Potrebni dokumenti:

·        motivaciono pismo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (svojeručno potpisano)

·        CV - biografija na engleskom jeziku na zadatom formatu (svojeručno potpisano)

·        kopija Uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

·         kopija univerzitetske diplome

·         kopija Potvrde o radnom iskustvu stečenog u struci

·         kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika traženog nivoa

·         kopija dokaza o poznavanju standardnih softverskih paketa (MS Office)

 

Zahtjevani format CV-a možete preuzeti ovdje.

 

Kandidati sa blagovremenim i potpunim prijavama, koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, biće pozvani na usmenu provjeru znanja vezano za opis poslova, odnosno  intervju.

 

Izuzetno i ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme održavanja intervjua, Direkcija za evropske integracije zadržava pravo da sa kandidatima organizuje online video intervju, o čemu će biti blagovremeno informisani.

 

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa, upućene isključivo preporučeno putem pošte na adresu

 

Direkcija za evropske integracije

Đoke Mazalića 5

71 000 Sarajevo

 

Na koverti je potrebno naznačiti:

 

Prijava na javni oglas za poziciju „FINANSIJSKI MENADŽER“

„NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

NAPOMENA: Izabrani kandidat angažuje se zaključenjem ugovora o djelu sa Direkcijom za evropske integracije.

Prije potpisivanja ugovora o djelu, izabrani kandidat obavezan je dostaviti originale ili ovjerene kopije svih traženih dokumenata, ukoliko iste nije dostavio u prijavi, te Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca i dokaz da je zdravstveno sposoban.

 

Kopije dokumenata dostavljenih uz prijavu na javni oglas, neće se vraćati kandidatima.