JAVNI OGLAS  za izbor dodatnog osoblja/saradnika za angažman na poziciji „Operater baze podataka“

JAVNI OGLAS za izbor dodatnog osoblja/saradnika za angažman na poziciji „Operater baze podataka“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora i načinu angažmana dodatnog osoblja/ eksperata za provođenje posebnih, međunarodnih ili bilateralnih sporazuma u Direkciji za evropske integracije broj: 05-02-3-BT-762/20 od 11.09.2020. godine i broj: 05/A-02-3-KT-762-2/20 od 22.09.2021. godine, kao i Odluke direktora Direkcije za evropske integracije broj: 05/A-34-SB-867/22 od 08.08.2022. godine, a u skladu sa odredbama Posebnog Sporazuma o bespovratnim sredstvima između Švedske i Direkcije za evropske integracije, Direkcija za evropske integracije objavljuje

JAVNI OGLAS 

za izbor dodatnog osoblja/saradnika za angažman na poziciji - Operater baze podataka

- za period od 20. septembra 2022. godine do 31. maja 2023. godine, sa angažmanom po 8 sati dnevno i mjestom rada u Sarajevu (jedan izvršilac).

Opis poslova:

Unos relevantnih podataka u bazu, uključujući podatke iz sljedećih dokumenata:

IPA akcioni dokumenti, IPA III akcioni dokumenti,

Izvještaji o napretku IPA projekta,

Izvještaji o monitoringu,

Izvještaji o evaluaciji,

Okvirni sporazum o IPA-i,

IPA finansijski sporazum, IPA III strateški odgovor za Bosnu i Hercegovinu

Sve ostale aktivnosti u vezi sa bazom podataka koje bi poboljšale rad sistema za podršku programiranju, monitoringu i evaluaciji, poboljšanim prikupljanjem podataka, te povećale analitičke sposobnosti.

Opšti zakonski uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih ovom pozicijom

Posebni uslovi

- VSS, tehnički fakultet - informatički smjer ili fakultet društvenog smjera, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova;

minimalno 2 godine radnog iskustva stečenog u struci nakon diplomiranja, od čega minimalno 1 godina radnog iskustva na projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora;

-     znanje engleskog jezika - najmanje B2 nivoa;

-     odlično poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office).

Poželjni uslovi:

- odlične komunikacijske i prezentacijske vještine

Potrebni dokumenti:

motivaciono pismo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (svojeručno potpisano)

CV - biografija na engleskom jeziku na zadatom formatu (svojeručno potpisano)

kopija Uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

kopija univerzitetske diplome

kopija Potvrde o radnom iskustvu stečenog u struci

kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika traženog nivoa

kopija dokaza o poznavanju standardnih softverskih paketa (MS Office)

Zahtjevani format CV-a možete preuzeti ovdje.

Kandidati sa blagovremenim i potpunim prijavama, koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, biće pozvani na usmenu provjeru znanja vezano za opis poslova, odnosno  intervju.

Izuzetno i ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme održavanja intervjua, Direkcija za evropske integracije zadržava pravo da sa kandidatima organizuje online video intervju, o čemu će biti blagovremeno informisani.

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno najkasnije do 18.08.2022. godine, i to isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Direkcija za evropske integracije 

Đoke Mazalića 5

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti:

Prijava na javni oglas za poziciju „OPERATER BAZE PODATAKA“

„NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Izabrani kandidat angažuje se zaključenjem ugovora o djelu sa Direkcijom za evropske integracije.

Prije potpisivanja ugovora o djelu, izabrani kandidat obavezan je dostaviti originale ili ovjerene kopije svih traženih dokumenata, ukoliko iste nije dostavio uz prijavu, te Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca i dokaz da je zdravstveno sposoban.

Kopije dokumenata dostavljenih uz prijavu na javni oglas, neće se vraćati kandidatima.