Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 17.2.2021. i 18.2.2021

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 12.2.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. Uvod u pravo EU

- Izvori prava EU 

- Vrste akata u EU i pravna priroda akata EU 

- Član 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

- Struktura akta EU (uredba, direktiva i odluka)

2. EURLEX

- Sadržaj

- Struktura dokumenta i CELEX broj (sektori i deskriptori)

- Vrste dokumenta (kodificirana, preinačena, pročišćena)

- Način pretraživanja (po CELEX-u, po prirodnom broju, u Registru)

- Registar zakonodavstva 

- Službeni list EU (autentičnost i pravna snaga)

3. Vrste, metode i tehnike usklađivanja

- Usklađivanje – vrste, metode i tehnike

- Struktura i analiza propisa EU

- Primjeri pravilnog i pogrešnog načina usklađivanja

4. Instrumenti za usklađivanje 

- Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU

- Obaveze predlagača/obrađivača

- Obaveze Direkcije za evropske integracije

- Tabela usklađenosti i Izjava o usklađenosti i njihova izrada

- Tabela stručnih termina

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument
Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled