Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 03. - 04.12.2020.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 30.11.2020

1. Projekti i programi kao okosnice promjena

2. Uloga programa i projekata kao instrumenata za implementiranje politika u upravi u BiH

3. Programiranje pretpristupne pomoći EU

• Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)

 • Dokumenti i procesi u fazi programiranja

• Institucionalni ustroj

• Uloga strategija

• Sektorski pristup

• Razvoj projekata

• Ključne analize i razvoj interventne logike (LF)

• Obrazac projekta i Obrazac projektnog zadatka (Terms of Reference - ToR)

4. Budžet

• Preporuke za izradu

• Struktura budžeta

• Izračun

• Aktivnosti